ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedchamber

B EH1 D CH EY2 M B ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedchamber-, *bedchamber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedchamber[N] ห้องนอน, Syn. bedroom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
bedchamber(n) ห้องนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Is it? Was he not, by your invitation, asked to come to the king's bedchamber?ดูท่านสะท้านใจ 300 (2006)
If you were sons of mine, I would knock your heads together and lock you in a bedchamber until you remembered that you were brothers.หากพวกท่านเป็นลูกชายข้าล่ะก็ ข้าจะ โขกหัวพวกท่านด้วยกัน และขังไว้ในห้องนอน จนกว่าจะสำเหนียกได้ ว่าเป็นพี่น้องกัน Garden of Bones (2012)
Why am I not in our bedchambers?ทำไมฉันไม่ได้ ใน bedchambers ของเราหรือไม่ Monsters (2012)
The woman has a death wish, and I would let her die of her impudence if I didn't find her presence in my bedchamber such a necessity.ผู้หญิงคนนี้ปราณาที่จะตาย และฉันน่าจะปล่อยให้เธอตาย ไปกับความอวดดีของเธอ ถ้าผมไม่ค้นพบความสามาถรถของเธอในห้องนอนของผมเสียก่อน In the Evening (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDCHAMBER    B EH1 D CH EY2 M B ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
閨房[けいぼう, keibou] (n) bedroom; (woman's) bedchamber; pillow talk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedchamber \Bed"cham`ber\, n.
   A chamber for a bed; an apartment form sleeping in. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Lords of the bedchamber}, eight officers of the royal
    household, all of noble families, who wait in turn a week
    each. [Eng.]
 
   {Ladies of the bedchamber}, eight ladies, all titled, holding
    a similar official position in the royal household, during
    the reign of a queen. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedchamber
   n 1: a room used primarily for sleeping [syn: {bedroom},
      {sleeping room}, {sleeping accommodation}, {chamber},
      {bedchamber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top