ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedazzle

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedazzle-, *bedazzle*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle

English-Thai: Nontri Dictionary
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not gonna let you bedazzle it with glitter and turn it into some Project Runway shawl.ฉันจะไม่ยอมให้เธอเอามัน ไปโรยกากเพชร แล้วทำให้มันเป็พวกเสื้อผ้านางแบบหรอก The Quarterback (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedazzle \Be*daz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {Bedazzled} (?); p.
   pr. & vb. n. {Bedazzling} (?).]
   To dazzle or make dim by a strong light. "Bedazzled with the
   sun." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedazzle
   v 1: to cause someone to lose clear vision, especially from
      intense light; "She was dazzled by the bright headlights"
      [syn: {dazzle}, {bedazzle}, {daze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top