ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beauteous

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beauteous-, *beauteous*, beauteou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beauteous[ADJ] ที่สวยงาม, See also: น่ามอง, Syn. beautiful, Ant. ugly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous

English-Thai: Nontri Dictionary
beauteous(adj) สวยงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beauteous    (j) bjˈuːtɪəʳs (b y uu1 t i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beauteous \Beau"te*ous\ (b[=u]"t[-e]*[u^]s), a.
   Full of beauty; beautiful; very handsome. [Mostly poetic] --
   {Beau"te*ous*ly}, adv. -- {Beau"te*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beauteous
   adj 1: (poetic )beautiful, especially to the sight

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top