ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in line with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in line with-, *be in line with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in line with[IDM] เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์), See also: ยึดตาม, Syn. be out of, Ant. be out of

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be in line withAll of the rules must be in line with company policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นไปตาม[V] be in line with, Example: อัตราการชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเก่า เพราะฉบับที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่เรียบร้อย, Thai definition: เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง, เกิดขึ้นตามนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปตาม[v. exp.] (penpai tām) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as   FR: être conforme à
ตรง[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with   FR: concorder ; coïncider

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top