Search result for

be faithful

(28 entries)
(0.075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be faithful-, *be faithful*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Treat him well... And he will always be faithful.เลี้ยงมันดีๆ มันจะซื่อสัตย์กับเจ้าตลอดไป Snow White: A Tale of Terror (1997)
I could only be faithful to my heart.หม่อมฉันต้องซื่อสัตย์ต่อใจตน The Man in the Iron Mask (1998)
But you should be faithful to one mistress above all others...แต่ดิฉันคิดว่าท่านควรจะรักเดียวใจเดียว Girl with a Pearl Earring (2003)
I'll be faithful to you.ผมจะซื่อสัตย์กับคุณนะ No Regret (2006)
"We will be faithful to them.""เราจะซื่อสัตย์ต่อพวกเธอ" Heyy Babyy (2007)
But you must still be faithful to something.แตถึงคุณจะหมดหวังกับบางสิง Rambo (2008)
# And we're trying to be faithful ## And we're trying to be faithful500 Days of Summer (2009)
I, Nelson Rolihlahla Mandela do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa.ผม เนลสัน โรฮิลระลาห์ แมนเดล่า... ของสาบานในวันนี้ว่าจะ จงรักภักดี.. ต่อสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ Invictus (2009)
For us to have any hope of living together, you must be faithful.เพื่อการที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน เธอต้องจงรักภักดีกับฉันนะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Forget it! Forget her and be faithful to Hyang Gi.ลืมมันซะ ลืมผู้หญิงคนนั้นแล้วรักเพียงฮยางจีคนเดียว A Thousand Days' Promise (2011)
I'll be faithful ... this time.ฉันจะไม่นอกใจ ครั้งนี้ Caged Fae (2013)
But he grew to be faithful.แต่เขาพยายามจะซื่อสัตย์ Red Letter Day (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be faithfulYou must, above all, be faithful to your friends.
be faithfulYou must be faithful to your word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงรัก    [V] be loyal to, See also: be faithful, Syn. จงรักภักดี, ภักดี, Example: ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน, Thai definition: ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
จงรักภักดี    [V] be loyal, See also: be faithful, Syn. ภักดี, จงรัก, สวามิภักดิ์, Example: ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก, Thai definition: ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ใจเดียว [V] be faithful, See also: be constant in love, be single-minded, Ant. หลายใจ, Example: พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก, Thai definition: ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
ซื่อตรง    [V] be honest, See also: be faithful, be upright, be loyal, Syn. สุจริต, ซื่อสัตย์, Ant. คดโกง, ไม่ซื่อสัตย์, Example: ถ้าพ่อค้าแม่ค้าไม่ซื่อตรง จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า, Thai definition: ประพฤติตรงตามหน้าที่ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง
ซื่อสัตย์    [V] be honest, See also: be faithful, loyal, devote, upright, Syn. สัตย์ซื่อ, สุจริต, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, อสัตย์, Example: หญิงที่แต่งงานยังคงถือคติที่ว่า ต้องรักและซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียว
ซื่อสัตย์สุจริต    [V] be honest, See also: be faithful, be true, devote, upright, Syn. ซื่อสัตย์, สุจริต, สัตย์ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, หักหลัง, Example: นายจ้างต้องรู้ว่าลูกน้องคนใดขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต และให้ความดีความชอบและกำลังใจเท่าที่จะทำได้
สามิภักดิ์    [V] be loyal to, See also: be faithful to, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สวามิภักดิ์, Example: เพราะการถูกอบรมตนให้สามิภักดิ์กับสามีมาโดยตลอด ทำให้เธอไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายมีปากเสียง, Thai definition: ซื่อตรงต่อผัวหรือนาย, จงรักในเจ้านาย
สารวัตร    [N] (police) inspector, See also: be faithful to, Example: เขายืนยันจะพบสารวัตรเพียงคนเดียวเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าหน่วยสถานีตำรวจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful   FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphakdī) EN: be loyal ; be faithful   FR: être loyal
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutjarit) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright   
ถือสัตย์[v. exp.] (theū sat) EN: keep one's word ; be faithful (to)   

Japanese-English: EDICT Dictionary
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp,v1) to be faithful; to do one's duty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top