Search result for

bast

(113 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bast-, *bast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bast[N] เนื้อเยื่อส่วนที่เป็นอาหารของต้นไม้, See also: ใยเปลือกไม้, Syn. phloem
baste[VT] ทาน้ำมันหรือเนยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและรสชาตอาหาร, See also: ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ
baste[VT] สอยหลวมๆ, See also: เย็บหลวมๆ, เนา
baste[VT] ทุบตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, นวด, ตี, Syn. beat
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
bastard[ADJ] นอกสมรส, Syn. illegitimate
bastard[N] ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ), Syn. illegitimate child
bastion[N] ปราการหรือป้อมแหลม, Syn. stronghold, citadel
bastardy[N] ลูกนอกสมรส (คำโบราณ), See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. illegitimate child
bastinado[N] การลงโทษด้วยการตีเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,

English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bastเปลือกใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bast fibreเส้นใยเปลือกใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bastardลูกนอกสมรส [ดู child born out of wedlock] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bastnaesiteบาสต์เนไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poor bastard.แย่จริง Pilot, Part 2 (2013)
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard!ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You bastard!ไอ้สารเลว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
One bastard goes in another comes out.ไอ้เลวตัวหนึ่งเข้าไป อีกตัวก็ออกมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All bastards like you!ทุกคนเลวเหมือนแกนี่แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You bastard!ไอ้สารเลว! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy bastard!ไอ้สารเลว! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We get rid of these bastards then we begin making money on those Yankees.เฉดหัวพวกเฮงซวยนี่ไป... ...แล้วเริ่มทำเงิน จากพวกแยงกี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Make a ring round him. - No, let the bastards see.ไม่ปล่อยให้ไอ้เห็น How I Won the War (1967)
- You're a bastard. I hope so, I hope I am a bastard.ฉันหวังว่าดังนั้นฉันหวังว่าฉัน ลูกครึ่ง How I Won the War (1967)
Thieving git. Some bastard's been prior, has he, Jock?บางไอ้ได้รับก่อนหน้านี้เขา มีจ๊อค? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bastAll those bastards do is complain.
bastBastard hung up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุตรนอกสมรส[N] bastard, Syn. ลูกนอกสมรส, Example: พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุตรนอกสมรสของนักการเมืองชื่อดัง, Count unit: คน, Thai definition: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมานอกกฎหมาย
ลูกไม่มีพ่อ[N] illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ไอ้เวร[N] bastard, Syn. ไอ้เลว, Example: คุณไม่รู้อะไร ไอ้เวรนี่ทำผมฉิบหายมาเยอะแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white   
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ฐานเสียง[n.] (thānsīeng ) EN: bastion ; political stronghold   FR: bastion politique [m] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAST    B AE1 S T
BASTA    B AE1 S T AH0
BASTON    B AE1 S T AH0 N
BASTYR    B EY1 S T IH0 R
BASTEN    B EY1 S T AH0 N
BASTOW    B AE1 S T OW0
BASTIN    B AE1 S T IH2 N
BASTION    B AE1 S CH AH0 N
BASTARD    B AE1 S T ER0 D
BASTIEN    B AE1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bast    (n) (b a1 s t)
baste    (v) (b ei1 s t)
basted    (v) (b ei1 s t i d)
bastes    (v) (b ei1 s t s)
bastard    (n) (b aa1 s t @ d)
basting    (v) (b ei1 s t i ng)
bastion    (n) (b a1 s t i@ n)
Bastille    (n) (b a s t ii1 l)
bastards    (n) (b aa1 s t @ d z)
bastardy    (n) (b aa1 s t @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bast {m}bast [Add to Longdo]
Bastard {m}; Kreuzung {f} | Bastarde {pl}bastard | bastards [Add to Longdo]
Bastei {f}; Bastion {f} | Basteien {pl}; Bastionen {pl}bastion | bastions [Add to Longdo]
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
Basteln {n}; Bastelarbeiten {pl}; Bastelei {f}handicraft work; handicrafts [Add to Longdo]
Bastfaser {f}bast fibre [Add to Longdo]
Bastille {f}Bastille [Add to Longdo]
Bastler {m}; Bastlerin {f}handicraft enthusiast [Add to Longdo]
Bastonade {f} | Bastonaden {pl}bastinado | bastinadoes [Add to Longdo]
Bastrock {m}bast skirt; raffia skirt [Add to Longdo]
basteln | bastelnd | gebastelt | er/sie bastelt | ich/er/sie bastelte | er/sie hat/hatte gebasteltto do handicrafts; to make things; to build | doing handicrafts | done handicrafts | he/she does handicrafts | I/he/she did handicrafts | he/she has/had done handicrafts [Add to Longdo]
bastelt zurecht; takeltrigs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
バスター[, basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P) [Add to Longdo]
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
下縫い[したぬい, shitanui] (n,vs) basting; temporary sewing [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] (n,vs) temporary sewing; basting [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
笠子[かさご, kasago] (n) (1) (uk) scorpionfish; (2) marbled rockfish (Sebastiscus marmoratus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] bastard; scoundrel; rogue [Add to Longdo]
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] bastard; slob; asshole [Add to Longdo]
巴斯蒂亚[bā sī dì yà, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bastia (French town on Corsica island) [Add to Longdo]
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, ] bastard; commoner son of royalty [Add to Longdo]
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, ] bastard (insult); son of a bitch [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] bastard carp; sand perch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bast \Bast\, n. [AS. b[ae]st; akin to Icel., Sw., Dan., D., & G.
   bast, of unknown origin. Cf. {Bass} the tree.]
   1. The inner fibrous bark of various plants; esp. of the lime
    tree; hence, matting, cordage, etc., made therefrom.
    [1913 Webster]
 
   2. A thick mat or hassock. See 2d {Bass}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bast
   n 1: strong woody fibers obtained especially from the phloem of
      from various plants [syn: {bast}, {bast fiber}]
   2: (botany) tissue that conducts synthesized food substances
     (e.g., from leaves) to parts where needed; consists primarily
     of sieve tubes [syn: {phloem}, {bast}]
   3: cat- or lion-headed Egyptian goddess; represents life-giving
     power of the sun

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bast [bast] (n) , s.(m )
   bast
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bast [bɑst]
   bast
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bast
   bast
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bast
   bast
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top