หรือคุณหมายถึง baßist?
Search result for

bassist

(11 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bassist-, *bassist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bassist[N] คนเล่นเบส, See also: นักดนตรีเล่นเบส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, if you ask the bassist... he's either gonna say I'm his girlfriend or he wants me to be...ฟังนะ ถ้าคุณถามมือเบส... เขาก็จะบอกคุณว่าฉันคือแฟนเขา หรืออะไรที่เขาอยากให้ฉันเป็น... Paper Towns (2015)
- He's a bassist.และเขาไม่ใช่มือกีตาร์ เขาเป็นมือเบส Sing Street (2016)
Now our bassist has broken his arm, and we need a replacement for tonight's warm-up gig.ตอนนี้มือเบสของเราแขนหัก และเราต้องหาคนแทน สำหรับงานอุ่นเครื่องคืนนี้ Smell the Weakness (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเบส[n. exp.] (khon bēs) EN: bassist   FR: bassiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSIST    B EY1 S IH2 S T
BASSISTS    B EY1 S IH2 S T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bassist {m}; Bassistin {f}double bass player; bassist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベーシスト[, be-shisuto] (n) bassist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bassist
      n 1: a musician who play the bass viol

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  bassist [bɑsist]
     bassplayer
     bass
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top