หรือคุณหมายถึง basqü?
Search result for

basque

(26 entries)
(1.5455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basque-, *basque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basque[N] ชุดชั้นในยาวตั้งแต่อกถึงต้นขาและรัดเอวจนคอดกิ่ว, Syn. corset

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Basque waist, 10-layer tulle-- ขอบเอวเป็นรูปตัววี ผ้าโปร่งสิบชั้น Bride Wars (2009)
He's a Basque terrorist.เขาเป็นผู้ก่อการร้ายกลุ่ม Basque Chuck Versus the Honeymooners (2010)
I spotted a Basque terrorist on board.ฉันเห็นผู้ก่อการร้ายกลุ่ม Basque อยู่บนรถไฟ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Behind you at the end of the dining car are members of the Basque ETA.ข้างหลังคุณ ที่ท้ายของขบวนนี้ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ก่อการร้าย Basque Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Because of your efforts, a group of Basque terrorists were captured.ด้วยความพยายามของคุณ ถึงจัดการกลุ่มก่อการร้ายได้ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Have you ever needed to subdue a Basque terrorist on a Swiss train?คุณเคยอยากปราบผู้ก่อการร้าย ชาวบาส์คบนรถไฟสวิตเซอร์แลนด์มั้ย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
That is Ramon's call to arms, he claims learned in his early days as a Basque separatist.นั่นคือคำที่ราโมนปลุกทุกคนขึ้นสู้ เขาบอกว่า เขาเรียนรู้มันตอนที่เป็นพวกแบ่งแยกดินแดน Knightfall (2011)
Bueno. And you said you don't speak any Basque.เยี่ยม,ไหนว่าคุณพูดภาษาบาสก์ไม่ได้ The Wake-Up Bomb (2011)
It's very common there. Etxe in Basque means home.เอ็กในภาษาบาสก์แปลว่าบ้าน The Wake-Up Bomb (2011)
He's a former member of the E.T.A., Annie-- a Basque separatist.แอนนี่ เค้าเป็นอดีตสมาชิก E.T.A. กลุ่มแบ่งแยกดินแดนบาสก์ The Wake-Up Bomb (2011)
No, but Basque Soldier's Day is being commemorated later this week.ยัง แต่วันกองกำลังปลดปล่อยบาสก์ จะจัดพิธีรำลึกขึ้นภายหลังสัปดาห์นี้ The Wake-Up Bomb (2011)
Elizabeth: To go on a culinary tour of Basque Country?เรื่องที่แม่ได้ไปทัวร์ที่ Basque น่ะเหรอคะ? Pulling Strings (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASQUE    B AE1 S K
BASQUES    B AE1 S K S
BASQUEZ    B AA0 S K W EH1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baskenland {n}Basque region [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスク[, basuku] (n) (1) Basque; (2) bask; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴斯克[Bā sī kè, ㄅㄚ ㄙ ㄎㄜˋ, ] Basque; the Basque Country [Add to Longdo]
巴斯克语[bā sī kè yǔ, ㄅㄚ ㄙ ㄎㄜˋ ㄩˇ, / ] Basque (language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basque \Basque\ (b[.a]sk), n. [F.]
   1. One of a race, of unknown origin, inhabiting a region on
    the Bay of Biscay in Spain and France.
    [1913 Webster]
 
   2. The language spoken by the Basque people.
    [1913 Webster]
 
   3. A part of a lady's dress, resembling a jacket with a short
    skirt; -- probably so called because this fashion of dress
    came from the Basques.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basque \Basque\ (b[.a]sk), a. [F.]
   Pertaining to Biscay, its people, or their language.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Basque
   n 1: a member of a people of unknown origin living in the
      western Pyrenees in France and Spain
   2: the language of the Basque people; of no known relation to
     any other language

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Basque [bask]
   Basque
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 basque [bask]
   Basque
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top