Search result for

bask

(106 entries)
(0.0752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bask-, *bask*.
English-Thai: Longdo Dictionary
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bask    [VI] อาบแดด, See also: ผึ่งแดด, Syn. suntan
bask    [VI] ได้รับความพึงพอใจ, Syn. delight
basket    [N] ตะกร้า, See also: กระบุง, กระเช้า, กระจาด, Syn. hamper
basket    [N] จำนวนของสิ่งของในตะกร้า, See also: เต็มตระกร้า, เต็มกระเช้า
basket    [N] กระเช้าของลูกบอลลูน
basket    [N] ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล
bask in    [PHRV] อาบแดด
bask in    [PHRV] ยินดี, See also: ได้รับความรู้, ชื่นชอบ
basketry    [N] งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: งานจักสาน, Syn. basketwork
basketball    [N] บาสเกตบอล, See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basket weaveลายสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [การแพทย์]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baskDo you play basketball well?
baskOur basketball team is recruiting tall boys.
baskThere is a basket under the table.
baskThere are some good apples in the basket.
baskThere are few apples in the basket.
baskThere are some apples in the basket.
baskThere are some apples in the basket.
baskHalf of the bananas in the basket were rotten.
baskHere is a basket full of vegetables.
baskThis basket of fruits is a slight acknowledgement of your kindness.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket

English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน    [N] basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน    [N] basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน    [N] basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
เข่ง    [N] basket, Syn. กระบุง, Example: เธอยกเข่งใส่มะพร้าวนี้ไหวไหม, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานอย่างหนึ่งมีรูปและขนาดต่างๆ
คันโพง    [N] basket-dipper with a long handle, See also: long spout of watering pot, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องสำหรับตักน้ำหรือโพงน้ำ มีคันยาวที่ปลาย มีเชือกผูกโพงเพื่อให้แข็งแรง
สิ่งจักสาน    [N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน    [N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน    [N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
ตะกร้า    [N] basket, See also: bamboo basket, hand basket, hamper, wide-mouth, Example: รัฐบาลรณรงค์ให้แม่บ้านถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหูหิ้วบางชนิดไม่มี
บาสเกตบอล    [N] basketball, Example: เขาเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เป็นนักเรียน เลยตัวสูงได้ขนาดนี้, Thai definition: กีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามโยนลูกบอลลงในห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม นับคะแนนตามจำนวนครั้งที่โยนลูกลงห่วงได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[n.] (bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn) EN: basketball   FR: basket-ball [m]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ช่างจักสาน[n.] (chang jaksān) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker   FR: vannier [m]
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
ห่วงประตู[n.] (huangpratū) EN: basket   FR: panier [m]
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace   FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang jaksān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork   FR: vannerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASK    B AE1 S K
BASKS    B AE1 S K S
BASKIN    B AE1 S K IH2 N
BASKET    B AE1 S K AH0 T
BASKED    B AE1 S K T
BASKETS    B AE1 S K AH0 T S
BASKETT    B AE1 S K EH0 T
BASKING    B AE1 S K IH0 NG
BASKINS    B AE1 S K IH2 N Z
BASKETTE    B AH0 S K EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bask    (v) (b aa1 s k)
basks    (v) (b aa1 s k s)
basked    (v) (b aa1 s k t)
basket    (n) (b aa1 s k i t)
baskets    (n) (b aa1 s k i t s)
basking    (v) (b aa1 s k i ng)
basketry    (n) (b aa1 s k i t r ii)
basketball    (n) (b aa1 s k i t b oo l)
Baskerville    (n) (b a1 s k @ v i l)
basketballs    (n) (b aa1 s k i t b oo l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark) [Add to Longdo]
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae) [Add to Longdo]
コート[, ko-to] (n) (1) coat; (2) court (i.e. tennis, basketball, etc.); (P) [Add to Longdo]
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
バスク[, basuku] (n) (1) Basque; (2) bask; (P) [Add to Longdo]
バスケ[, basuke] (n) (abbr) (See バスケットボール) basketball [Add to Longdo]
バスケット[, basuketto] (n) basket; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] basket [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] basket for removing earth; spade [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, / ] basket-couch in coffin [Add to Longdo]
淘箩[táo luó, ㄊㄠˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] basket (for washing rice) [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] basket for trapping fish [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] basket [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] basket; bucket [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] basket for straining; to strain [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] basket used in state worship [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] basket for carrying soil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bask \Bask\ (b[.a]sk), v. i. [imp. & p. p. {Basked} (b[.a]skt);
   p. pr. & vb. n. {Basking}.] [OScand. ba[eth]ask to bathe
   one's self, or perh. bakask to bake one's self, sk being
   reflexive. See {Bath}, n., {Bake}, v. t.]
   To lie in warmth; to be exposed to genial heat.
   [1913 Webster]
 
      Basks in the glare, and stems the tepid wave.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bask \Bask\, v. t.
   To warm by continued exposure to heat; to warm with genial
   heat.
   [1913 Webster]
 
      Basks at the fire his hairy strength.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bask
   v 1: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take
      pleasure in; "She relished her fame and basked in her
      glory" [syn: {enjoy}, {bask}, {relish}, {savor}, {savour}]
   2: be exposed; "The seals were basking in the sun"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Bask [bɑsk]
   Basque
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top