ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basilic

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basilic-, *basilic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basilica[N] โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basilic(บะซิล'ลิค) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์, Syn. kingly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้ Pathology (2008)
Michelangelo designed the Basilica.พิธี, ประเพณี, ดังนั้นกรอกสำคัญของชีวิตของเรา. Angels & Demons (2009)
The cornerstone of St. Peter's basilica was laid in 1506, April 18th.ศิลาฤกษ์ในวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถูกสร้างขึ้นในปี1506 วันที่18เมษายน A New Hope (2012)
No, no, no, in the basement of Giancarlo's, there is an old tunnel that leads directly into the bowels of the basilica.ไม่ ไม่ ไม่ ในชั้นใต้ดินของจีอันคาร์โลนี่ มีอุโมงค์เก่าที่จะพาเราเข้าไปในมหาวิหารได้ A New Hope (2012)
Are we in the wrong basilica?เรามาอยู่ผิดที่ใช่มั้ย Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหระพา[n.] (hōraphā) EN: sweet basil   FR: basilic [m]
กะเพรา[n.] (kaphrao) EN: Holy Basil ; basil   FR: basilic [m]
แมงลัก[n.] (maenglak) EN: sweet basil ; Hairy Basil   FR: basilic [m]
ผัดกะเพรา[v. exp.] (phat kaphrao) FR: sauter au basilic

CMU English Pronouncing Dictionary
BASILICA    B AH0 Z IH1 L AH0 K AH0
BASILICA    B AH0 S IH1 L AH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basilica    (n) bˈəzˈɪlɪkə (b @1 z i1 l i k @)
basilicas    (n) bˈəzˈɪlɪkəz (b @1 z i1 l i k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バシリカ[, bashirika] (n) basilica (church) [Add to Longdo]
バジリカ[, bajirika] (n) basilica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilic \Ba*sil"ic\, n. [F. basilique.]
   Basilica.
   [1913 Webster] Basilic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilic \Ba*sil"ic\, Basilical \Ba*sil"ic*al\, a. [See
   {Basilica}.]
   1. Royal; kingly; also, basilican.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Pertaining to certain parts, anciently supposed to
    have a specially important function in the animal economy,
    as the middle vein of the right arm.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 basilic /bazilik/ 
  basil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top