Search result for

bangen

(56 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bangen-, *bangen*
Possible hiragana form: ばんげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bangen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bangen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A rapturous fear gnaws at my heart.Entzückend Bangen zehrt mein Herz Die Walküre (1980)
when hopeless yearning seared my heart, when, amid wildly weaving alarm, my wish longed for worldly pleasures,"das oft im Sturm mir geglänzt wenn Hoffnungssehnen das Herz mir sengte nach Weltenwonne mein Wunsch verlangte... "aus wild webendem BangenDie Walküre (1980)
If it aches for business, Iet's talk business.Wenn Sie um die Sache bangen, dann lassen Sie uns darüber reden. Vassa (1983)
As I had dreamed of it through eternities of dread,Wie ich's geträumt seit bangen Ewigkeiten. Der fliegende Holländer (1986)
In between people searching anxious for missing relatives.Dazwischen Menschen auf der bangen Suche nach vermissten Angehörigen. Der Fluch (1988)
oh, guilt indeed... confirmed conspiracy with fearful France, and by their hands this grace of kings must die, ere he take ship for France.Oh, was für Schurken! Eidlich verschworen mit dem bangen Frankreich sind sie. Und durch ihre Hände soll diese wahre Zierde aller Könige vernichtet werden, bevor er sich nach Frankreich einschifft. Henry V (1989)
It was where the UAW was born. Tonight 3,000 people are trying to decide what to do with their lives.Dort wo die Gewerkschaft entstand, bangen jetzt 3000 um ihre Zukunft. Roger & Me (1989)
I never saw, nor dreamt of, what now I see and which fills me with dread.Nie sah ich, nie träumte mir, was jetzt ich schau', und was mit Bangen mich erfüllt. Parsifal (1992)
She was all concern and foreboding lest you should ever acquire knowledge.Nur Sorgen war sie, ach, und Bangen; nie sollte Kunde zu dir hergelangen. Parsifal (1992)
Since the day you tarried here, the sorrow then made known to you, the anguish, increased to the extremes of distress.Seit dem Tage, den du hier geweilt, die Trauer, so da kund dir ward, das Bangen wuchs zur höchsten Not. Parsifal (1992)
If we are able to deliver M'ret safely, we hope to create an escape route for dissidents who fear for their lives.Wenn wir M'ret in Sicherheit bringen, schaffen wir einen Fluchtweg für die Dissidenten, die um ihr Leben bangenFace of the Enemy (1993)
never waking, never fearing, embraced namelessly in love, given entirely to each other, living only in our love!ohn' Erwachen, ohn' Erbangen, namenlos in Lieb' umfangen, ganz uns selbst gegeben, der Liebe nur zu leben! Tristan und Isolde (1995)
one for ever without end, never waking, never fearing, embraced namelessly in love, given entirely to each other, living only in our love!ewig einig, ohne End', ohn' Erwachen, ohn' Erbangen, namenlos in Lieb' umfangen, ganz uns selbst gegeben, der Liebe nur zu leben! Tristan und Isolde (1995)
- ...on whom you smile how could they ever awaken from you without dismay?- Wem du gelacht wie wär ohne Bangen aus dir er je erwacht? Tristan und Isolde (1995)
Now banish fear, sweet death, ardently desired death in love!Nun banne dein Bangen, holder Tod, sehnend verlangter Liebestod! Tristan und Isolde (1995)
- Without fears...- Ohne Bangen... Tristan und Isolde (1995)
What anxiety!Welches BangenTristan und Isolde (1995)
is it reverence or fear?Befällt mich Scheu und BangenSimon Boccanegra (1995)
At last, a little shaking of mine arm and thrice his head thus waving up and down he raised a sigh so piteous and profound that it did seem to shatter all his bulk and end his being.Zuletzt, ein wenig schüttelnd meine Hand und 3-mal seinen Kopf hin und her wägend, tat er solch einen bangen, tiefen Seufzer, als sollt er seinen ganzen Bau zertrümmern und endigen sein Dasein. Hamlet (1996)
"Oh, those many years ago, "the people's hearts were sad and low,"So viele Jahre sind vergangen, des Volkes Herz war voller BangenFalse Profits (1996)
Not knowing whether you're lying dead in a ditch somewhere or living it up.Monate der Ungewissheit und der bangen Frage,... ..ob du irgendwo tot im Graben liegst. Dead Man's Party (1998)
That's a good plan, but who's Bob?Nur nicht bangen. Ein guter Plan, aber was soll ich nicht? The Art of War (2000)
Lives hang in the balance, waiting for their champion to save them.Viele Menschen bangen um ihr Leben und hoffen, dass ihr Schutzengel sie rettet. Reunion (2000)
Or are you afraid, Mr. Vincke that the truth will go into the grave with me?Ist es das große Bangen, Herr Vincke, dass auch die Wahrheit mit mir sterben wird? The Memory of a Killer (2003)
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore,MANN1: "Doch dieses ebenholz'ne Wesen "ließ mein Bangen rasch genesen ließ mich lächelnd "ob der Miene, die es macht so ernst und hehr A Tale of Poes and Fire (2003)
Such new delights, such sweet suffering!Welch neues Entzücken, welch seliges BangenCosi Fan Tutte (2005)
Waiting and wondering? Never knowing what happened?Warten und bangen, niemals wissen, was passiert ist. The Man in the Fallout Shelter (2005)
The American people finally have a happy ending, after five days... of frantic phone calls and hand wringing.Das amerikanische Volk kann endlich einen Schlusspunkt hinter fünf Tage des Bangens und der Sorge setzen. Babel (2006)
They've committed no crime.Sie haben kein Verbrechen gebangenOne Man's Terrorist (2007)
If you could see all these different types of people that come along to gigs and worship upon the altar that is lron Maiden. they have this ability to really hit your heart and either that or it makes you want to headbang and go fucking wild.Wenn man all diese unterschiedlichen Menschen sieht, die in die Iron-Maiden-Kirche pilgern - sie können einen wirklich berühren, oder aber man will einfach nur headbangen und ausflippen. Iron Maiden: Flight 666 (2009)
I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country.Ich sehe in der Zukunft Krisen heraufziehen, die mich verunsichern und mich um die Sicherheit meines Landes bangen lassen. The Obama Deception (2009)
I have to wait two more weeks.Ich muss noch etwa zwei Wochen lang bangenHouse of Tolerance (2011)
With the eyes of heavy mind I see thy glory like a shooting star Fall to the base earth from the firmament.Mit den Augen bangen Muts seh ich wie einen Sternschuss deinen Ruhm vom Firmament zur niedern Erde fallen. Richard II (2012)
Only to find them weak and trembling.Nur um herauszufinden, dass sie schwach und bangend sind. Balance (2012)
(Wagner sings) Without fear ...(Wagner singt) Ohne Bangen... Ludwig II (2012)
He thinks I'm trying to bang the leading man, And, uh, half the time, he's been wrong.Er glaubt, dass ich bei jeder Produktion versucht hab, den Hauptdarsteller zu bangen, und bei der Hälfte davon ist er im Irrtum. The Canyons (2013)
"This city is done trembling.Diese Stadt wird nicht mehr bangenThe Axeman Cometh (2013)
I have lived in such fear, in such trembling.Ich lebte in so großer Angst... mit einem Bangen... Episode #5.6 (2014)
♪ Trying to steal all my fun Muesli bars, even some cigars ♪ And a whole range of marmalade and honey, jam jarsIn Müslistangen, Zigarren müssen nicht bangen und in vielen Marmeladen und Honigs mach ich rot die Wangen. That Sugar Film (2014)
Don't go taking our jobs!Müssen wir um unseren Arbeitsplatz bangenHadi Insallah (2014)
If the insurance houses and investors were to start worrying about sea monsters sinking ships, sailors drawing lots to survive...Wenn die Versicherungshäuser und die Investoren darum bangen müssen, dass Seeungeheuer Schiffe versenken, und Seeleute Lose ziehen, um zu überleben... In the Heart of the Sea (2015)
They are worried about us. They tremble, laugh and cry.Sie werden um uns bangen, wenn wir Risiken eingehen, sie werden lachen und weinen. The Odyssey (2016)
I think we should all fear for it.Wir sollten wohl alle darum bangenBilly Lynn's Long Halftime Walk (2016)
If this is leaked, our soldiers will be in danger in Afghanistan.Wenn das hier gelingt, werden norwegische Soldaten um ihr Leben bangen müssen. Episode #1.5 (2016)
For those who feel beyond salvation, he is God's love.Für jene, die um Erlösung bangen, ist er Gottes Liebe. Chapter Nine: 162 (2016)
[whistling]ZUM BANGEN CLOWN The Wide Window: Part One (2017)
I can see we have a whole family lunching together, so allow me to recommend the Extra Fun Special Family Appetizer.Ich bin Larry. Willkommen im Bangen Clown, wo jeder Spaß hat, ob es ihm gefällt oder nicht. The Wide Window: Part Two (2017)
Alive?Restaurant Zum Bangen Clown. The Wide Window: Part Two (2017)
That was brunch, and it's almost morning now. You didn't eat anything recently, did you, Aunt Josephine?Wir haben seit den Minzbonbons im Bangen Clown nichts mehr gegessen. The Wide Window: Part Two (2017)
No wonder you're worried about the reputation of your stables.Kein Wunder, dass Sie um den Ruf Ihres Hofes bangenPony Camp! (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
um sein Leben bangento fear for one's life [Add to Longdo]
bangento tremble [Add to Longdo]
bangend; zitterndtrembling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bangen /baŋən/
   to tremble

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top