ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baleful

B EY1 L F AH0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baleful-, *baleful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baleful[ADJ] มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ, See also: ทำให้เกิดอันตราย, Syn. baleful, baneful, harmful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good

English-Thai: Nontri Dictionary
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whose name is Baleful.ที่มีชื่อคือร้ายกาจ Help! (1965)
It radiates the most intense, baleful blue light.มันยิงรังสีอานุภาพรุนแรง แสงสีน้ำเงิน John Carter (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALEFUL    B EY1 L F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baleful    (j) bˈɛɪlfəl (b ei1 l f @ l)
balefully    (a) bˈɛɪlfəliː (b ei1 l f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shà, ㄕㄚˋ, ] baleful; bring to a stop; very, #7,470 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baleful \Bale"ful\ (b[=a]l"f[.u]l), a. [AS. bealoful. See {Bale}
   misery.]
   1. Full of deadly or pernicious influence; destructive.
    "Baleful enemies." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Four infernal rivers that disgorge
       Into the burning lake their baleful streams.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of grief or sorrow; woeful; sad. [Archaic]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baleful
   adj 1: deadly or sinister; "the Florida eagles have a fierce
       baleful look" [syn: {baleful}, {baneful}]
   2: threatening or foreshadowing evil or tragic developments; "a
     baleful look"; "forbidding thunderclouds"; "his tone became
     menacing"; "ominous rumblings of discontent"; "sinister storm
     clouds"; "a sinister smile"; "his threatening behavior";
     "ugly black clouds"; "the situation became ugly" [syn:
     {baleful}, {forbidding}, {menacing}, {minacious}, {minatory},
     {ominous}, {sinister}, {threatening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top