ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balancer

B AE1 L AH0 N S ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balancer-, *balancer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล,นักกายกรรมทรงตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
กลอก[v.] (kløk) EN: roll ; goggle   FR: rouler ; balancer
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway   FR: bercer ; balancer
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โล้[v.] (lō) EN: sway ; swing ; ride the waves   FR: se balancer ; osciller

CMU English Pronouncing Dictionary
BALANCER    B AE1 L AH0 N S ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balanceregler {m}balance control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バランサー[, baransa-] (n) balancer [Add to Longdo]
ロードバランサ[, ro-dobaransa] (n) {comp} load balancer [Add to Longdo]
負荷分散装置[ふかぶんさんそうち, fukabunsansouchi] (n) {comp} load balancer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balancer \Bal"an*cer\, n.
   1. One who balances, or uses a balance.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) In Diptera, the rudimentary posterior wing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balancer
   n 1: an acrobat who balances himself in difficult positions
   2: either of the rudimentary hind wings of dipterous insects;
     used for maintaining equilibrium during flight [syn:
     {halter}, {haltere}, {balancer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 balancer /balɑ̃se/ 
  rock; swing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top