ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badminton

B AE1 D M IH2 N T AH0 N   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badminton-, *badminton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์ Cute Poison (2005)
And are you left-handed or right-handed? Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.And are you left-handed or right-handed? but I play tennis and I play badminton with my right hand. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm the new astronomy teacher and badminton coach.ฉันเบรนด้า ครูใหม่ และโค้ชแบดฯ Bad Reputation (2010)
Hate Father. Did you promise to play badminton?ผมเกลียดพ่อ ไหนสัญญาว่าจะเล่นแบดมินตัน Dae Mul (2010)
And because of a badminton racket.และเพราะแรคเก็ตแบดมินตัน Dae Mul (2010)
Ah, badminton?อ๋อ แบดมินตัน Episode #1.9 (2010)
Badminton?แบดมินตันเหรอ? Episode #1.9 (2010)
We better bring the badminton girls tomorrow.สาวแบทมินตันคนนี้จะทำให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้น From Up on Poppy Hill (2011)
Who doesn't love badminton?ใครบ้างจะไม่รักแบตมินตัน? Something Borrowed (2011)
Sadly, Elizabeth uses it for the badminton equipment.นั่นแหละสิ่งที่ฉันกำลังหาอยู่ Dark Shadows (2012)
Well... it's not the balls-to-the-wall action of badminton or cricket, but hey... what is?ไม่ใช่แบบตีใส่ผนังนะ แบบคล้ายๆแบตมินตันหรือคริคเก็ท แต่.. อะไรเหรอ The Date Night Variable (2012)
The ladies from Lululemon, my urologist, my badminton partner, my financial planner,สาวๆจากลูลูเลมอน วิทยาการของฉัน คู่เล่นแบทมินตันของฉัน , นักวางแผนทางการเงินของฉัน Re-launch (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badmintonHi, Fred, how about badminton on Thursday?
badmintonI used to play badminton, but I do not any more.
badmintonThere were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบดมินตัน[N] badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BADMINTON    B AE1 D M IH2 N T AH0 N
BADMINTONS    B AE1 D M IH2 N T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badminton    (n) bˈædmɪntən (b a1 d m i n t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock [Add to Longdo]
羽子板[はごいた, hagoita] (n) battledore (early form of badminton racket) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badminton \Bad"min*ton\, n. [From the name of the seat of the
   Duke of Beaufort in England.]
   1. A game, similar to lawn tennis, played with shuttlecocks.
    [1913 Webster]
 
   2. A preparation of claret, spiced and sweetened.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 badminton
   n 1: a game played on a court with light long-handled rackets
      used to volley a shuttlecock over a net

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top