ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awning

AA1 N IH0 NG   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awning-, *awning*, awn
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awningsสิ่งบังแดด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It had a red awning and this broken neon sign, and he was screaming in pain.มันมีกันสาดสีแดง และป้ายสัญญาณไฟนีออนหักๆ และเขากำลังตะโกนร้อง ด้วยความเจ็บปวด Original Sin (2013)
Last bar had a red awning and a neon sign.บาร์เมื่อกี้ มีผ้าใบสีแดง แล้วก็ป้ายไฟนีออน Original Sin (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่านบังแดด[N] awning, See also: sun blind, sunshade, Syn. ม่านกันแดด, ที่บังแดด
กันสาด[N] awning, See also: eaves, Example: เรือนไทยจะไม่ติดปั้นลมหน้าจั่วแต่จะกรุไม้ตีเป็นฝาเกล็ดและมักติดกันสาดต่อไปยังริมชายคาเรือนสำหรับกันฝนสาดฝาเรือน, Thai definition: ส่วนที่ต่อออกมาจากชายคาสำหรับกันฝนสาด

CMU English Pronouncing Dictionary
AWNING    AA1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awning    (n) ˈɔːnɪŋ (oo1 n i ng)
awnings    (n) ˈɔːnɪŋz (oo1 n i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnensegel {n} | Sonnensegel {pl}awning | awnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
オーニング[, o-ningu] (n) awning [Add to Longdo]
暁の空[あかつきのそら, akatsukinosora] (n) dawning sky [Add to Longdo]
欠伸(P);欠[あくび(P);けんしん(欠伸), akubi (P); kenshin ( akubi )] (n) (uk) yawn; yawning (and stretching); (P) [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
産卵[さんらん, sanran] (n,vs) egg-laying; spawning; (P) [Add to Longdo]
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awning \Awn"ing\ ([add]n"[i^]ng), n. [Origin uncertain: cf. F.
   auvent awing, or Pers. [=a]wan, [=a]wang, anything suspended,
   or LG. havening a place sheltered from wind and weather, E.
   haven.]
   1. A rooflike cover, usually of canvas, extended over or
    before any place as a shelter from the sun, rain, or wind.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) That part of the poop deck which is continued
    forward beyond the bulkhead of the cabin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awning
   n 1: a canopy made of canvas to shelter people or things from
      rain or sun [syn: {awning}, {sunshade}, {sunblind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top