ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

averill

AA0 V EH0 R IY1 L   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -averill-, *averill*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา averill มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *averill*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah? Lieutenant Averill Lewis,ใช่ หมวดเอเวอริลล์ ลูอิส Red, White and Blue (2013)
You were blackballed out of this club long ago, Averill.Aus diesem Club sind Sie schon lange ausgeschlossen, AverillHeaven's Gate (1980)
- Good morning, Mr Averill.- Guten Morgen, Mr. AverillHeaven's Gate (1980)
Well, it ain't easy, Mr Averill.Es ist nicht leicht, Mr. AverillHeaven's Gate (1980)
Mr Averill is lucky to have a friend like you.Mr. Averill hat Glück, einen Freund wie Sie zu haben. Heaven's Gate (1980)
/Averill') 125 names./Averill') 125 Namen. Heaven's Gate (1980)
Now, John, you go and get Mr Averill and tell him to come here as fast as he can.John, hol Mr. Averill, so schnell es geht. Heaven's Gate (1980)
criminals here, Averill.Kriminelle, AverillHeaven's Gate (1980)
..he quit this morning... ..the employment of Averill...heute Morgen... ..Averill aus seinem Dienst entlassen. Heaven's Gate (1980)
Jim Averill came here to protect people's rights.Averill kam her, um eure Rechte zu schützen. Heaven's Gate (1980)
Averill is still his friend.Averill ist immer noch sein Freund. Heaven's Gate (1980)
Averill, you son of a bitch, we're gonna hang ya.Averill, du Dreckskerl, dafür hängst du. Heaven's Gate (1980)
Freddy Vaughan, Averill Watson.Freddy Vaughan, Averill Watson. Little Women (1994)
Averill.AverillBlack Death (2010)
One of our Brothers... he died this morning, Averill.Einer unserer Brüder ist heute früh gestorben, AverillBlack Death (2010)
- Averill, you'll die.- Du stirbst sonst, AverillBlack Death (2010)
Averill!AverillBlack Death (2010)
AVERILL!AverillBlack Death (2010)
Averill!AverillBlack Death (2010)
Averill...Averill... Black Death (2010)
AVERILL!AverillBlack Death (2010)
Averill?AverillBlack Death (2010)
Averill?AverillBlack Death (2010)
No, Averill.Nein, AverillBlack Death (2010)
Averill, look at me.Averill, sieh mich an. Black Death (2010)
I love you, Averill.Ich liebe dich, AverillBlack Death (2010)
Averill is with God.Averill ist bei Gott. Black Death (2010)
- Averill was in purgatory.- Averill war im Fegefeuer. Black Death (2010)
Did you never think that maybe Averill was never dead?Kam dir denn nie in den Sinn, dass Averill gar nicht tot ist? Black Death (2010)
Yes, Osmund, Averill was never dead.Doch, Osmund. Averill war nie tot. Black Death (2010)
AVERILL WAS DEAD!Averill war tot! Black Death (2010)
Averill was dead...Averill war tot... Black Death (2010)
Averill was... .. she was dead.Averill war... Sie war tot. Black Death (2010)
Averill was... .. she was dead...Averill war... Sie war tot. Black Death (2010)
But Carter Averill, the man who organized the heist died in prison last year, and the other three have yet to respond to my request for a visit.Aber Carter Averill, der Mann, der den Raub organisierte, starb letztes Jahr im Gefängnis, und die anderen drei müssen noch auf meine Anfrage zu einem Besuch beantworten. The Leviathan (2012)
Averill figured out the code, but never told the rest of us how he did it.Averill knackte den Code, aber erzählte uns anderen nicht, wie er es tat. The Leviathan (2012)
Averill said this guy wanted to know how he did it, and he was willing to pay.Averill sagte, der Typ wollte wissen, wie er es schaffte, und er war bereit zu zahlen. The Leviathan (2012)
The guy who Averill said got in touch with him, everyone just calls him...Der Typ, von dem Averill sagt, dass er mit ihm in Kontakt trat, jeder nennt ihn nur... The Leviathan (2012)
But Carter Averill, the organizer, he tried his luck at trial.Aber Carter Averill, der Organisator, er hat bei der Verhandlung sein Glück versucht. The Leviathan (2012)
I want to have a look at it.Beweisstück C von Carter Averills Gerichtsverhandlung. The Leviathan (2012)
The late Carter Averill, organizer of the crime, genius.Der verstorbene Carter Averill war der Organisator des Verbrechens, ein Genie. The Leviathan (2012)
We already know that Justin Guthrie's programming skills allowed him to perform much the same function as Carter Averill.Wir wissen bereits, dass Justin Guthries Programmierkenntnisse ihm ermöglichten, viele Funktionen von Carter Averill zu übernehmen. The Leviathan (2012)
Oh, I beg your pardon, this is Leon Averill and Igor.Verzeihen Sie, dies sind Leon Averill und Igor. House of Wax (1953)
Leon Averill.Leon AverillHouse of Wax (1953)
Then there's Igor, deaf-mute, and Leon Averill, who does the wax work.Dann Igor, der Taubstumme, und Leon Averill, der das Wachs formt. House of Wax (1953)
Averill's an odd character.Averill ist seltsam. House of Wax (1953)
Alias Leon Averill.Alias Leon AverillHouse of Wax (1953)

CMU English Pronouncing Dictionary
AVERILL AA0 V EH0 R IY1 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top