ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrip

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrip-, *atrip*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrip(อะทริพ') adj. ถอนสมอเรือ, กางใบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
ヒレグロスズメダイ[, hiregurosuzumedai] (n) dark-fin chromis (Chromis atripes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atrip \A*trip"\, adv. [Pref. a- + trip.] (Naut.)
    (a) Just hove clear of the ground; -- said of the anchor.
    (b) Sheeted home, hoisted taut up and ready for trimming;
      -- said of sails.
    (c) Hoisted up and ready to be swayed across; -- said of
      yards.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrip
   adj 1: (of an anchor) just clear of the bottom [syn: {aweigh},
       {atrip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top