ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at a distance

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at a distance-, *at a distance*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ Episode #1.5 (1995)
Tarsian fleet confirmed at a distance of 120,000.ยืนยันพบเทรเชียนที่ 12 นาฬิกา ระยะห่าง120,000 Hoshi no koe (2002)
Believe me, you serve Michael best at a distance right now.เชื่อฉันสิ คุณทำดีที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้ The Sunshine State (2008)
Sohis spooky action at a distance is not something that travels in space-time.ดังนั้นเขากระทำเหมือนผีที่ระยะ ไม่ใช่สิ่งที่เดินทางไปในพื้นที่เวลา Is Time Travel Possible? (2010)
We have two skiffs approaching at a distance of 1.5 miles with a possible mothership following.เรามีสอง skiffs ใกล ในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ที่มีความเป็นไปได ต่อไปนี้แม่. Captain Phillips (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at a distanceAt a distance the ship looks like an island.
at a distanceHe sat at a distance from me.
at a distanceI found that he was gazing at me at a distance.
at a distanceI once saw the actress at a distance.
at a distanceI tried to keep my teacher at a distance.
at a distanceI viewed the picture at a distance.
at a distanceMy house is located at a distance from the station.
at a distanceOil paintings show to advantage at a distance.
at a distanceSeen at a distance, she looked like a woman of about fifty.
at a distanceSeen at a distance, the rock looked like a human face.
at a distanceSeen at a distance, the rock looks like a human face.
at a distanceSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩˋ, ] at a distance of; distance; to be apart, #2,463 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠く[とおく, tooku] (adj-no,n-adv,n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P) [Add to Longdo]
遠ざける[とおざける, toozakeru] (v1,vt) to keep away; to keep at a distance [Add to Longdo]
遠のける;遠退ける[とおのける, toonokeru] (v1,vt) to keep (someone) at a distance [Add to Longdo]
遠巻き[とおまき, toomaki] (n) surrounding at a distance [Add to Longdo]
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P) [Add to Longdo]
望遠[ぼうえん, bouen] (n) seeing at a distance [Add to Longdo]
夜目遠目[よめとおめ, yometoome] (n) seen in the dark or at a distance; (a woman) looking prettier when seen in the dark or at a distance [Add to Longdo]
余所乍ら[よそながら, yosonagara] (adv) while at a distance; indirectly; casually [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top