Search result for

asymmetrically

(36 entries)
(1.5833 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asymmetrically-, *asymmetrically*, asymmetrical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asymmetrically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asymmetrically*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asymmetrical-อสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asymmetrical ripple markรอยริ้วคลื่นอสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร
ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนาบแนวแกนไม่อยู่ในแนวดิ่ง และมีส่วนข้างด้านใดด้านหนึ่งเอียงเทมากกว่าอีกด้านหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Curve, Asymmetricalโค้งที่ไม่สมมาตรกัน [การแพทย์]
Dissemination, Asymmetricalกระจัดกระจายอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Distribution, Asymmetricalการแจกแจงไม่สมมาตร [การแพทย์]
Enlargement, Asymmetricalโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]
Motor Signs, Asymmetricalอาการแสดงทางประสาทสั่งการไม่สมมาตร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her approach will be low profile and asymmetrical, which is why I want all eyes on every corner of every screen!การปรากฏตัวของเธอจะเป็นการกลมกลืนเข้าไป ซึ่งเพราะเหตุนี้ฉันต้องการให้สายตาทุกคู่ จับจ้องทุกมุมของทุกจอภาพ Pandora (2011)
No, I'm thinking you're having an asymmetrical reaction to the cortisone, which I find curious.เปล่า ผมกำลังคิดว่าปฏิกิริยาตอบสนองของคุณมันไม่สมดุล กับคอร์ติโซน ซึ่งผมว่าน่าสนใจมาก Traffic (2011)
IT WAS SENT BY AN ASYMMETRICAL SECURITY ALGORITHM,ข้อมูลนี้ถูกส่งจากชุดคำสั่งของระบบความปลอดภัยต่างระดับกัน Skyfall (2012)
It's in the nascent stages and asymmetrical.มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและ .... ไม่สมมาตรกัน The Tiger in the Tale (2012)
You know, you have that whole asymmetrical thing...เรื่องที่ร่างกายของคุณมีส่วนที่ไม่สมมาตรกัน The Diamond in the Rough (2013)
It's an asymmetrical development of my left iliac crest, which is only a problem for ballet, not for ballroom.เชิงกรานด้านซ้ายที่ไม่สมมาตรของฉัน จะมีปัญหาในการเต้นบัลเล่ห์ไม่เกี่ยวกับเต้นบอลรูม The Diamond in the Rough (2013)
Also, I'm writing a paper on asymmetrical bilateral fracturing of pubic tubercles in late surgical separation of postmedieval conjoined twins in Sighisoara, Romania.เอาล่ะ ฉันกำลังเขียนงานวิจัยถึง รอยแตกหักของกระดูก แบบไม่สมมาตรของ ของกระดูกหัวหน่าว ในการผ่าตัดแยกแฝดที่มีตัวติดกัน The Twist in the Plot (2013)
Asymmetrical. It's an asymmetrical shape.เส้นเป็นคลื่น มันเป็นรูปร่างที่เป็นคลื่น Mr. Monk and the Blackout (2004)
A disturbing asymmetrical shape. Am I close?มันเป็นคลื่นยุกยิกๆ ลุงเดาได้ใกล้เคียงไหม Mr. Monk and the Blackout (2004)
Asymmetrical.ไม่สมดุล American Duos (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์ต่างระดับ[N] asymmetrical bar, Example: ฉันชอบเล่นบาร์ต่างระดับมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ, Thai definition: เครื่องกีฬาชนิดหนึ่งมีบาร์ให้จับ 2 บาร์ ซึ่งบาร์หนึ่งอยู่สูงกว่าอีกบาร์หนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
อสมมาตร[V] be asymmetrical, Syn. ไม่สมมาตร, Example: สามเหลี่ยม 2 รูปนี้อสมมาตรกัน
อสมมาตร[ADJ] asymmetrical, Syn. ไม่สมมาตร

CMU English Pronouncing Dictionary
ASYMMETRICAL    EY2 S AH0 M EH1 T R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asymmetrical    (j) (ei2 s i m e1 t r i k l)
asymmetrically    (a) (ei2 s i m e1 t r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stufenbarren {m} [sport]asymmetrical bars [Add to Longdo]
asymmetrisch; unsymmetrisch {adj}asymmetrical [Add to Longdo]
asymmetrische Verteilung {f}asymmetrical distribution [Add to Longdo]
asymmetrisch {adv}asymmetrically [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asymmetrically
   adv 1: in an asymmetrical manner; "they were asymmetrically
       arranged" [syn: {asymmetrically}, {unsymmetrically}]
       [ant: {symmetrically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top