ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

associative

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -associative-, *associative*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associative(อะโซ'ชิเอทิฟว) adj. ร่วมกันเชื่อมโยง (pertaining to association)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associativeเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
associative algebraพีชคณิตการเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
associative memoryหน่วยความจำสาระ [มีความหมายเหมือนกับ associative storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
associative propertyสมบัติการเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
associative storageหน่วยเก็บสาระ [มีความหมายเหมือนกับ associative memory] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associativeรวมตัว [การแพทย์]
Associative Theoryทฤษฎีการสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought if I used items from the other side, it would provide an associative link which would spark Olivia to...มันอาจให้จุดซึ่งเชื่อมโยง ที่อาจจะกระตุ้นโอลิเวียให้... The Plateau (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎการเปลี่ยนหมู[n. exp.] (kot kān plīen mū) EN: associative law   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联想学习[lián xiǎng xué xí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, / ] associative learning [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assoziativgesetz {n} [math.] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law [Add to Longdo]
Assoziativrelation {f}associative storage [Add to Longdo]
Assoziativspeicher {m} [comp.]associative memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
右側への結合性を持つ[みぎがわへのけつごうせいをもつ, migigawahenoketsugouseiwomotsu] (exp,v5t) {comp} to be right associative [Add to Longdo]
結合法則[けつごうほうそく, ketsugouhousoku] (n) {math} associative law [Add to Longdo]
内容アドレス記憶装置[ないようアドレスきおくそうち, naiyou adoresu kiokusouchi] (n) {comp} associative storage; content addressable storage [Add to Longdo]
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] (n) {comp} associative relation [Add to Longdo]
連想記憶装置[れんそうきおくそうち, rensoukiokusouchi] (n) {comp} associative storage; content addressable storage [Add to Longdo]
連想検索[れんそうけんさく, rensoukensaku] (n) {comp} associative retrieval [Add to Longdo]
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] (n) {comp} associative array [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
内容アドレス記憶装置[ないようアドレスきおくそうち, naiyou adoresu kiokusouchi] associative storage, content addressable storage [Add to Longdo]
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation [Add to Longdo]
連想記憶装置[れんそうきおくそうち, rensoukiokusouchi] associative storage, content addressable storage [Add to Longdo]
連想検索[れんそうけんさく, rensoukensaku] associative retrieval [Add to Longdo]
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] associative array [Add to Longdo]
結合法則[けつごうほうそく, ketsugouhousoku] associative law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Associative \As*so"ci*a*tive\, a.
   Having the quality of associating; tending or leading to
   association; as, the associative faculty. --Hugh Miller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 associative
   adj 1: characterized by or causing or resulting from the process
       of bringing ideas or events together in memory or
       imagination ; "associative learning" [syn: {associative},
       {associatory}] [ant: {nonassociative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top