ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asshole

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asshole-, *asshole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asshole[N] คนโง่ (คำสแลง)
asshole[N] ทวารหนัก, Syn. anus
asshole[SL] ช่องทวารหนัก, See also: รูก้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asshole!ไอ้เวร Crank (2006)
Asshole!ไอ้เวร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Asshole!บ้าเอ๊ย! Dead Like Me: Life After Death (2009)
Assholes!assholes! Young & Beautiful (2013)
"... just goes to prove that you are the leading asshole in the state."พิสูจน์ได้ว่า ท่านเป็นผู้นำที่เฮงซวยที่สุดในรัฐ Blazing Saddles (1974)
Now what will that asshole think of next?ไอ้งั่งนั่นมีแผนอะไรอีก Blazing Saddles (1974)
Fucking asshole, we got her for you, come on!รูตูด เราได้ ของเธอ สำหรับคุณ มา ! I Spit on Your Grave (1978)
Okay, fucking asshole, just grab her leg.โอเค ร่วมเพศ โง่ เพียงคว้า เธอ ขา I Spit on Your Grave (1978)
Come on, asshole.มาสิ, รูตูด I Spit on Your Grave (1978)
Fucking asshole. Dumb turkey.รูตูด ร่วมเพศ ไก่งวง โง่ I Spit on Your Grave (1978)
Fucking asshole.รูตูด ร่วมเพศ I Spit on Your Grave (1978)
You asshole!คุณบ้า Mad Max (1979)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asshole    (n) ˈæshoul (a1 s h ou l)
assholes    (n) ˈæshoulz (a1 s h ou l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asshole
   n 1: insulting terms of address for people who are stupid or
      irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard},
      {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker},
      {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch},
      {SOB}]
   2: vulgar slang for anus [syn: {arse}, {arsehole}, {asshole},
     {bunghole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top