ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arsenate

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arsenate-, *arsenate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenateอาร์เซเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Arsenate \Ar"se*nate\, n. (Chem.)
     A salt of arsenic acid.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  arsenate
      n 1: a salt or ester of arsenic acid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top