ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrowwood

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrowwood-, *arrowwood*, arrowwoo
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡麻木[ゴマギ;ゴマキ(ik);ごまぎ;ごまき(ik), gomagi ; gomaki (ik); gomagi ; gomaki (ik)] (n) (uk) Siebold's arrowwood (Viburnum sieboldii) [Add to Longdo]
莢迷[がまずみ;ガマズミ, gamazumi ; gamazumi] (n) (uk) linden arrowwood (Viburnum dilatatum); Japanese bush cranberry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arrow-wood \arrow-wood\ n.
   1. any plant ({Viburnum recognitum}) closely related to
    southern arrow wood; eastern U.S. Maine to Ohio and
    Georgia.
 
   Syn: arrow wood.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrowwood \Ar"row*wood`\, n.
   1. A shrub ({Viburnum dentatum}) growing in damp woods and
    thickets; -- so called from the long, straight, slender
    shoots. Also, any of several other similar small trees
    whose straight shoots were used for making arrows.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top