ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arched entrance

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arched entrance-, *arched entrance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arched entrance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arched entrance*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูหา[N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซุ้มประตู[N] arch, See also: door facade, arched entrance, Example: ซุ้มประตูตามปราสาทหิน ปรากฏภาพจำหลักแบบศิลปะขอม, Count unit: แห่ง, ซุ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top