ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquatint

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquatint-, *aquatint*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquatint๑. กลวิธีพิมพ์อย่างสีน้ำ๒. ภาพพิมพ์อย่างสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquatint mezzotint๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์อย่างสีน้ำ๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์อย่างสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquatint    (n) ˈækwətɪnt (a1 k w @ t i n t)
aquatints    (n) ˈækwətɪnts (a1 k w @ t i n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquatinta {f}aquatint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアティント;アクアチント[, akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aquatint \A"qua*tint\, Aquatinta \A`qua*tin"ta\, n. [It.
   acquatinta dyed water; acqua (L. aqua) water + tinto, fem.
   tinta, dyed. See {Tint}.]
   A kind of etching in which spaces are bitten by the use of
   aqua fortis, by which an effect is produced resembling a
   drawing in water colors or India ink; also, the engraving
   produced by this method.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aquatint \aquatint\ v.
   1. to etch in aquatint.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquatint
   n 1: an etching made by a process that makes it resemble a water
      color
   2: a method of etching that imitates the broad washes of a water
     color
   v 1: etch in aquatint

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top