ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparently

AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparently-, *apparently*, apparent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparently(adv) ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Apparently(adv) อย่างที่เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด Rebecca (1940)
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้ Jaws (1975)
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก Oh, God! (1977)
Mr. Boddy lay on the floor apparently dead.คุณบ๊อดดี้นอนอยู่บนพื้น เห็นได้ชัดว่าตายแล้ว Clue (1985)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Yes, well, apparently they're not inclined to do that for you, Captain.ผมว่า พวกมันก็คงไม่อยากทำอะไรให้คุณหรอก Day of the Dead (1985)
and apparently roaming free.- เห็นว่ามีบริการโรมมิ่งฟรีด้วย Spies Like Us (1985)
Apparently all of them have failed quality control tests.งานมันละเอียดมาก ฉันจะชี้แจง Schindler's List (1993)
Apparently I was misled.ทูปาเชอะ Rapa Nui (1994)
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์ Don Juan DeMarco (1994)
Apparently they had some big ceremony before I was born.พ่อแม่เขาจัดงานกันก่อนฉันจะเกิดอีก The One with the Sonogram at the End (1994)
- Apparently there's a sale happening.สงสัยว่าเขาคง ลดราคากันมากมั้ง Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparentlyA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
apparentlyAn apparently small event may lead to a great result.
apparentlyApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
apparentlyApparently my anti-virus software is not up to snuff.
apparentlyApparently that shabby flat is vacant.
apparentlyApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
apparentlyApparently the iPod nano has good sound.
apparentlyApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
apparentlyApparently they aren't given, but loaned.
apparentlyApparently, they're trying to patch up their marriage.
apparentlyBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
apparentlyCars that, when new, cost 3, 000, 000 yen are apparently now worth 300, 000, so I think I'll use mine a little longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวเป็นตน(adv) tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
หน้าสลอน(adv) visibly, See also: apparently, obviously, Example: ชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานออกมานั่งหน้าสลอนอยู่บนลานดินหน้าตลาด, Thai Definition: แสดงให้เห็นเด่นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจ่าง[krajāng] (adv) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently  FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPARENTLY AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparently (a) ˈəpˈærəntliː (@1 p a1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly, #1,033 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n, vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
思しい[おぼしい, oboshii] (adj-i) (uk) (esp. 〜とおぼしい) appears to be; apparently [Add to Longdo]
思しき[おぼしき, oboshiki] (adj-pn) (uk) (See 思しい) apparently; appears to be [Add to Longdo]
表面上[ひょうめんじょう, hyoumenjou] (adv, adj-no) on the surface; ostensibly; superficially; apparently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparently \Ap*par"ent*ly\, adv.
   1. Visibly. [Obs.] --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
   2. Plainly; clearly; manifestly; evidently.
    [1913 Webster]
 
       If he should scorn me so apparently. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Seemingly; in appearance; as, a man may be apparently
    friendly, yet malicious in heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparently
   adv 1: from appearances alone; "irrigation often produces bumper
       crops from apparently desert land"; "the child is
       seemingly healthy but the doctor is concerned"; "had been
       ostensibly frank as to his purpose while really
       concealing it"-Thomas Hardy; "on the face of it the
       problem seems minor" [syn: {apparently}, {seemingly},
       {ostensibly}, {on the face of it}]
   2: unmistakably (`plain' is often used informally for
     `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in bed
     and evidently in great pain"; "he was manifestly too
     important to leave off the guest list"; "it is all patently
     nonsense"; "she has apparently been living here for some
     time"; "I thought he owned the property, but apparently not";
     "You are plainly wrong"; "he is plain stubborn" [syn:
     {obviously}, {evidently}, {manifestly}, {patently},
     {apparently}, {plainly}, {plain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top