ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apiculture

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apiculture-, *apiculture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apiculture    (n) ˈɛɪpɪkʌltʃər (ei1 p i k uh l ch @ r)
apicultures    (n) ˈɛɪpɪkʌltʃəz (ei1 p i k uh l ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
蜜蓋[みつがい, mitsugai] (n) cappings (type of bees wax, beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
蜜蓋掻き器[みつがいかきき, mitsugaikakiki] (n) capping scaper (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
面布[めんぷ, menpu] (n) veil (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
養蜂[ようほう, youhou] (n,adj-no) beekeeping; apiculture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apiculture \Ap"i*cul`ture\ (?; 135), n. [L. apis bee + E.
   culture.]
   Rearing of bees for their honey and wax.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apiculture
   n 1: the cultivation of bees on a commercial scale for the
      production of honey [syn: {beekeeping}, {apiculture}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 apiculture /apikyltyʀ/ 
  bee-keeping

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top