ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antimony

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antimony-, *antimony*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimony(แอน' ทิโมนี) n. พลวง.
antimonyl(แอน' ทิโมนิล) n. กลุ่มธาตุ SbO, Syn. antimo-

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antimonyพลวง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antimonyพลวง [TU Subject Heading]
Antimonyพลวง, แอนติโมนี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's antimony, arsenic Aluminum, seleniumThere's antimony Arsenic, aluminum, selenium The Pants Alternative (2010)
It's been hardened. You harden a bullet by alloying lead with antimony.เพราะเคลือบแข็ง ด้วยอัลลอยตะกั่วกับพลวง Doctor Strange (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลวง[N] antimony, Syn. แร่พลวง, Example: พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง เป็นพระปิดตาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ 630.5 ํซ. มีสมบัติพิเศษคือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลวง[n.] (phlūang) EN: antimony   FR: antimoine [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antimony    (n) ˈæntɪməniː (a1 n t i m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tī, ㄊㄧ, / ] antimony Sb 銻|锑, metalloid, atomic number 51, #35,263 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチモニー;アンチモン[, anchimoni-; anchimon] (n,adj-no) antimony (Sb) (ger [Add to Longdo]
塩化アンチモン[えんかアンチモン, enka anchimon] (n) antimony chloride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antimony \An"ti*mo*ny\ ([a^]n"t[i^]*m[-o]*n[y^]; 112), n. [LL.
   antimonium, of unknown origin.] (Chem.)
   An elementary substance, resembling a metal in its appearance
   and physical properties, but in its chemical relations
   belonging to the class of nonmetallic substances. Atomic
   weight, 120. Symbol, Sb.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is of tin-white color, brittle, laminated or
      crystalline, fusible, and vaporizable at a rather low
      temperature. It is used in some metallic alloys, as
      type metal and bell metal, and also for medical
      preparations, which are in general emetics or
      cathartics. By ancient writers, and some moderns, the
      term is applied to native gray ore of antimony, or
      stibnite (the stibium of the Romans, and the sti`mmi of
      the Greeks, a sulphide of antimony, from which most of
      the antimony of commerce is obtained. Cervantite,
      senarmontite, and valentinite are native oxides of
      antimony.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antimony
   n 1: a metallic element having four allotropic forms; used in a
      wide variety of alloys; found in stibnite [syn: {antimony},
      {Sb}, {atomic number 51}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top