Search result for

ank

(138 entries)
(0.0952 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ank-, *ank*.
English-Thai: Longdo Dictionary
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ankle    [N] ข้อเท้า, Syn. anklebone, joint, tarsus, talus
ankle    [VI] เดิน (คำสแลง), Syn. walk
anklet    [N] สิ่งที่สวมรอบข้อเท้า
ankylose    [VI] เชื่อมต่อกัน
ankylose    [VT] เชื่อมต่อกัน
anklebone    [N] กระดูกข้อเท้า, Syn. ankle, joint, tarsus, talus
ankle-biters    [SL] เด็ก (โดยเฉพาะเด็กทารกที่กำลังคลาน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ankeriteแองเคอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ankhอังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ankle๑. ตาตุ่ม๒. ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ joint, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle clonusข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jerk; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jointข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ ankle ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle reflexรีเฟล็กซ์ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, Achilles; jerk, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankyloblepharonภาวะหนังตาติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankyloglossia; tongue, adherent; tongue-tieลิ้นยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankyloglossia; tongue-tieสภาพลิ้นยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ankleตาตุ่ม, ข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Clonusข้อเท้ากระตุก [การแพทย์]
Ankle Dislocationข้อเท้าหลุด [การแพทย์]
Ankle Edema, Severeข้อเท้าบวมมาก [การแพทย์]
Ankle Foot Painปวดข้อเท้าและเท้า [การแพทย์]
Ankle Jerkการกระตุกของข้อเท้า, การกระตุกของเอ็นร้อยหวายจากการเคาะ, รีเฟล็กซข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Jointข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Joint Properข้อเท้าแท้ๆ [การแพทย์]
Ankle Painปวดข้อเท้า [การแพทย์]
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ankIf I tried to wear shoes with heels that high I'd sprain my ankle.
ankYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.
ankI missed a step on the stairs and I'm afraid I sprained my ankle.
ankI slipped and twisted my ankle.
ankI tripped on a stone, twisting my ankle.
ankHe was wearing a long black coat that reached almost to his ankles.
ankAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
ankA sprained ankle disabled him from walking for a month.
ankHe sprained his ankle.
ankHe fell, twisting his ankle.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
ankle boneตาตุ่ม = talus
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank annuity)n. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
ankle(n) ข้อเท้า
anklebone(n) ตาตุ่ม
anklet(n) กำไลข้อเท้า
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
banker(n) นายธนาคาร
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังกะลุง    [N] ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
ตาตุ่ม    [N] ankle, Example: เขาเดินลงส้นเท้าเสียงดังจนถูกแม่ใช้ไม้เคาะตาตุ่มเป็นการลงโทษ, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมๆ ที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง
ก้านบัว    [N] leg bracelets, See also: anklet bracelets, Example: นางละครสวมกำไลก้านบัว, Count unit: อัน, Thai definition: กำไลเท้าชนิดหนึ่ง
ข้อเท้า    [N] ankle, Example: กระโปรงของเธอกรอมข้อเท้า, Thai definition: กระดูกข้อต่อระหว่างเท้ากับขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อังการา[n. prop.] (Angkārā) EN: Ankara   FR: Ankara
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงค์[n.] (baeng) EN: bank   FR: banque [f]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ngoen) EN: bank draft ; draft   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANKLE    AE1 NG K AH0 L
ANKER    AE1 NG K ER0
ANKARA    AE1 NG K ER0 AH0
ANKLES    AE1 NG K AH0 L Z
ANKRUM    AE1 NG K R AH0 M
ANKLAM    AE1 NG K L AH0 M
ANKROM    AE1 NG K R AH0 M
ANKENY    AH0 NG K IY1 N IY0
ANKNEY    AE1 NG K N IY0
ANKLET    AE1 NG K L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ankle    (n) (a1 ng k l)
Ankara    (n) (a1 ng k @ r @)
ankles    (n) (a1 ng k l z)
anklet    (n) (a1 ng k l i t)
anklets    (n) (a1 ng k l i t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
ankündigen(vt vi) |kündigte an, hat angekündigt| แจ้ง, แจ้งให้ทราบ เช่น Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktportfolio zu fokussieren und zukünftig Produkte in den Markt zu bringen., Er kündigt diesen Schritt mit einem letzten Eintrag an., See also: S. bekannt machen
Ankunft(n) |die, nur Sg.| การมาถึง เช่น Das Essen ist bis zu seiner Ankunft wahrscheinlich fertig., See also: A. Abfahrt,
Bank(n) |die, pl. Banken| ธนาคาร, See also: das Kreditinstitut
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
schlank(adj) ผอม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吴哥城[Wú gē chéng, ˊ ㄍㄜ ㄔㄥˊ, / ] Ankorwat, Cambodia [Add to Longdo]
安卡拉[Ān kǎ lā, ㄢ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ankara (capital of Turkey) [Add to Longdo]
安康[Ān kāng, ㄢ ㄎㄤ, ] Ānkāng prefecture level city in Shǎnxī 陝西 [Add to Longdo]
安康市[Ān kāng shì, ㄢ ㄎㄤ ㄕˋ, ] Ānkāng prefecture level city in Shǎnxī 陝西 [Add to Longdo]
脚踝[jiǎo huái, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ, / ] ankle [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] ankle (bone) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] ANKOMMEN, ERREICHEN [Add to Longdo]
到来[とうらい, tourai] Ankunft, Eintreffen [Add to Longdo]
到着[とうちゃく, touchaku] Ankunft [Add to Longdo]
告訴[こくそ, kokuso] Anklage, Klage, Anzeige [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
[せん, sen] ANKUENDIGEN [Add to Longdo]
暗記[あんき, anki] auswendig_lernen, memorieren [Add to Longdo]
暗黒[あんこく, ankoku] Dunkelheit, Finsternis [Add to Longdo]
案件[あんけん, anken] Sache, Angelegenheit, -Fall [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] ANKUNFT, KLEIDUNG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top