ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anion

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anion-, *anion*
Possible hiragana form: あにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anion[N] ไอออนที่มีประจุลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable,friendly,affable ###A. reserved,distant

English-Thai: Nontri Dictionary
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anion Formที่แตกตัว [การแพทย์]
anion [negative ion]แอนไอออน, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่แสดงอำนาจประจุไฟฟ้าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anionicประจุลบ, มีประจุลบ, มีประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Anionicsสารที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anionsประจุลบ [TU Subject Heading]
Anionsประจุลบ, อิออนลบ, อิออนที่มีประจุลบ, ไอออนประจุลบ, อนุภาคที่มีประจุลบ, อิออนประจุลบ, แอนไอออน, แอนไออ้อน, ไอออนลบ, แอนอิออน, อีออนลบ [การแพทย์]
Anions, Complexอิออนเชิงซ้อนที่มีประจุลบ, สารเชิงซ้อนที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anions, Toxicอนุมูลเป็นพิษ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอออนลบ[N] anion, Syn. แอนไอออน, Notes: (อังกฤษ)
แอนไอออน[N] anion, Syn. ไอออนลบ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอออนลบ[n. exp.] (ai-øn lop) EN: anion   FR: anion [m]
ช่องทางเดิน[n.] (chǿngthāngdoēn) EN: companionway   FR: escalier [m]
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow   FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
เป็นเพื่อน[v. exp.] (pen pheūoen) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion   FR: accompagner ; tenir compagnie
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doēnthāng) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion   FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนเล่น[n. exp.] (pheūoen len) EN: playmate ; companion at play ; friend   FR: camarade de jeux [m] ; compagnon de jeu [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴离子部位[yīn lí zǐ bù wèi, ㄧㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] anionic site [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anionisch {adj}anionic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
アニオン[, anion] (n) (See 陰イオン) anion [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
キャニオン[, kyanion] (n) canyon [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
コンパニオンアニマル[, konpanion'animaru] (n) (See コンパニオンプラント,ペット・1) companion animal; pet [Add to Longdo]
コンパニオンプランツ;コンパニオン・プランツ[, konpanionpurantsu ; konpanion . purantsu] (n) companion plant [Add to Longdo]
コンパニオンプラント[, konpanionpuranto] (n) companion plant [Add to Longdo]
バニオン[, banion] (n) bunion [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャニオン[きゃにおん, kyanion] CAN24 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anion \An"i*on\, n. [Gr. ?, neut. ?, p. pr. of ? to go up; ? up
   + ? to go.] (Chem.)
   An electro-negative atom or group of atoms, or the element
   which, in electro-chemical decompositions, is evolved at the
   anode; -- opposed to {cation}. --Faraday.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anion
   n 1: a negatively charged ion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top