ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglicize

AE1 NG L IH0 S AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglicize-, *anglicize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt., vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANGLICIZE AE1 NG L IH0 S AY2 Z
ANGLICIZED AE1 NG L IH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anglicize (v) ˈæŋglɪsaɪz (a1 ng g l i s ai z)
anglicized (v) ˈæŋglɪsaɪzd (a1 ng g l i s ai z d)
anglicizes (v) ˈæŋglɪsaɪzɪz (a1 ng g l i s ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海鼠[なまこ(gikun);かいそ;こ(ok);ナマコ, namako (gikun); kaiso ; ko (ok); namako] (n) (uk) (often translated as "sea slug" in anglicized haikus) (See 海牛・うみうし) sea cucumber (Holothuroidea spp.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anglicize \An"gli*cize\, v. t. [imp. & p. p. {Anglicized}; p.
   pr. & vb. n. {Anglicizing}.]
   To make English; to English; to anglify; render conformable
   to the English idiom, or to English analogies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anglicize
   v 1: make English in appearance; "She anglicised her name after
      moving from Paris to London" [syn: {anglicise},
      {anglicize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top