Search result for

aneurysm

(37 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aneurysm-, *aneurysm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aneurysm[N] ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, Syn. aneurism

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aneurysmหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysm, abdominalหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysm, saccular; aneurysm, sacculatedหลอดเลือดโป่งพองเป็นกระเปาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysm, sacculated; aneurysm, saccularหลอดเลือดโป่งพองเป็นกระเปาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysmal sacถุงหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Aneurysm, Arteriovenousอาร์เทอริโอวีนัสอนิวริสม์, การไหลของเลือดจากหลอดเลือดแดงสู่หลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Aneurysm, Congenitalอนิวริสม์เป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Aneurysm, Dissectingไดเซคติงอนิวริสม์, อนิวริสม์ของเออร์ตาชนิดผนังหลอดเลือดแตก, ไดส์เชคติงอนิวริสม์, การโป่งแยก [การแพทย์]
Aneurysm, Dissecting Aorticเส้นโลหิตใหญ่โป่งพองและเลือดเซาะเข้าไปไในผนัง [การแพทย์]
Aneurysm, Falseการโป่งพองผิดปกติ [TU Subject Heading]
Aneurysm, Falseอนิวริสม์ปลอม, หลอดเลือดโป่งพองเทียม [การแพทย์]
Aneurysm, Fusiformฟิวสิฟอร์มอนิวริสม์, ฟิวซิฟอร์มอนิวริสม์ [การแพทย์]
Aneurysm, Infectiveอนิวริสม์จากการติดเชื้อ [การแพทย์]
Aneurysm, Mycoticไมโคติคอนิวริสม์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She later died of a brain aneurysm.แล้วแม่ก็ตายเพราะเนื้องอกในสมอง Five the Hard Way (2008)
The mayor's already given me an aneurysm over this one, so make it a quick solve.- โอเค นายกเทศมนตรี ให้คดี เส้นเลือดแดงโป่งพอง มาแล้วอีกอัน เพรางั้น แก้คดีนี่ให้ไวนะ Living the Dream (2009)
An abdominal aortic aneurysm...หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
He's fallen and could've burst an aneurysm And some bleeds show up on a spinal tap That don't on a C.T.เขาล้มลงไป เขาอาจจะมี aneurysm แล้วการที่เลือออกบางทีเห็นได้ใน spinal tap แต่ไม่เห็นใน CT New History (2009)
- It's the aneurysm.มันคือเส้นโลหิต ในสมองโป่งพอง Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
You saw her aneurysm. You can take it out.นายมองเห็น เส้นเลือดโป่งพอง เอามันออกมาได้นะ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
A catholic girl like you wearing a big cross like that might just give my mother the big brain aneurysmสาวคาทอลิก ห้อยไม้กางเขนใหญ่ แบบนั้นอย่างคุณ อาจทำให้หลอดเลือดในสมองของแม่ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
To my sister before she has an aneurysm.ก่อนที่เธอจะเส้นเลือดสมองแตกซะก่อน Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Doctors diagnosed a cerebral aneurysm.หมอวินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองโป่งพอง Unearthed (2010)
Lisa Donovan's aneurysm occurred in her left frontal lobe.ลิซ่า โดโนแวน มีหลอดเลือดโป่งพอง ที่ด้านซ้ายของสมองส่วนหน้า Unearthed (2010)
So you think Lisa Donovan's aneurysm made her psychic.พ่อเลยคิดว่าลิซ่า โดนาแวนเกิดมีพลังจิตขึ้นมา? Unearthed (2010)
Is this because of her aneurysm?เป็นเพราะว่าเส้นเลือดโป่งพองในสมองแตกรึป่าวคะ Unearthed (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นโลหิตพิการ[n.] (sen lōhit phikān) EN: aneurysm   FR: anévrisme [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aneurysma {n}; krankhafte Erweiterung einer Arterie [med.]aneurysm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
動脈瘤[どうみゃくりゅう, doumyakuryuu] (n) aneurysm; aneurism [Add to Longdo]
脳ドック[のうドック, nou dokku] (n) (from "brain dry-dock") (See 人間ドック) examinatinon with MRI, MRA, etc. to check for aneurysms and other problems [Add to Longdo]
脳動脈瘤[のうどうみゃくこぶ, noudoumyakukobu] (n) cerebral aneurysm [Add to Longdo]
腹部大動脈瘤[ふくぶだいどうみゃくりゅう, fukubudaidoumyakuryuu] (n) abdominal aortic aneurysm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aneurysm \aneurysm\ n.
   1. a sac-like widening of a blood vessel.
    [WordNet 1.5] aneurysm

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aneurism \an"eu*rism\, aneurysm
 \an"eu*rysm\([a^]n"[-u]*r[i^]z'm), n. [Gr. 'aney`rysma,
   'aneyrysmo`s, a widening, an opening; 'ana` up + e'yry`s
   wide.] (Med.)
   A soft, usually pulsating, sac, containing blood or blood
   clot, arising from the abnormal dilation of the walls of an
   artery, vein or heart. The more common spelling is aneurysm.
   [1913 Webster + AS] Aneurysmal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aneurysm
   n 1: a cardiovascular disease characterized by a saclike
      widening of an artery resulting from weakening of the
      artery wall [syn: {aneurysm}, {aneurism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top