ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anet

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anet-, *anet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
guanethidine(กวาเนธ'ธิดิน) n. ยาลดความดันโลหิตชนิดหนึ่ง
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
panetella(แพนนะเทล'ละ) n. บุหรี่ซิก้ายาวเรียวชนิดหนึ่ง, Syn. panetela,panatella,panatele
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
carcanet(n) สายสร้อย
castanets(n) ฉิ่ง
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีลาว[N] Anethum graveolens, Syn. ผักชีลาว, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Anethum graveolens Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ใบเป็นเส้นฝอยๆ ใช้เป็นผัก ดอกเล็กเป็นช่อสีเหลือง ผลแก่แห้งรูปไข่แบน เรียก เทียนตาตั๊กแตน ใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer   FR: canette de bière [f]
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai thaēp Khaipoē) EN: Kuiper belt planet   FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANETTE AH0 N EH1 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
イーサネット[, i-sanetto] (n) {comp} Ethernet [Add to Longdo]
イーサネットアドレス[, i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address [Add to Longdo]
インターネット(P);インタネット[, inta-netto (P); intanetto] (n,adj-no) {comp} the Internet; (P) [Add to Longdo]
イントラ[, intora] (n) (abbr) (See イントラネット) Intranet [Add to Longdo]
イントラネット[, intoranetto] (n) {comp} Intranet [Add to Longdo]
イントラネットウェア[, intoranettouea] (n) {comp} IntranetWare [Add to Longdo]
エキストラネット[, ekisutoranetto] (n) {comp} extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] intranetwork (a-no) [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
公衆データネットワーク[こうしゅうデータネットワーク, koushuu de-tanettowa-ku] public data network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anet \An"et\, n. [F. aneth, fr. L. anethum, Gr. 'a`nhqon. See
     {Anise}.]
     The herb dill, or dillseed.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top