ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anchor

AE1 NG K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anchor-, *anchor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchor(adj) ซึ่งยึดติด, See also: ซึ่งยึดติดอย่างมั่นคง
anchor(vi) ทอดสมอ
anchor(vt) ทอดสมอ
anchor(n) ที่ยึดเหนี่ยว, See also: เครื่องยึดเหนี่ยว, Syn. support, hold, fastener
anchor(vt) เป็นผู้ประกาศข่าว
anchor(n) ผู้ที่สามารถไว้ใจได้, See also: ผู้ที่พึ่งพิงได้
anchor(n) ผู้ประกาศข่าว, Syn. newscaster, commentator
anchor(n) สมอ, See also: สมอเรือ, Syn. stay, tie, cramp
anchors(sl) เบรก, See also: ห้ามล้อ
anchoret(n) ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchor(แอง' เคอะ) n., vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchoret(แอง' เคอริท) n. = anchorite. -anchoretic adj., -anchoretism n.
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
cast anchorn. การทอดสมอเรือ
drift anchorn. สมอเรือ, อวนใต้น้ำ
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
sea anchorn. สมอทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
anchor(n) สมอเรือ, หลัก
anchor(vi, vt) ทอดสมอ, จอด, ติดตั้ง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ, ที่จอดเรือ
anchorite(n) ฤาษี, โยคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anchor ice; bottom iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anchor pin; brake anchorสลักเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchor pintจุดตรึง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchor ringทรงหูสมอ [ มีความหมาย เหมือนกับ torus ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anchored dune; stabilized duneเนินทรายอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Weigh anchor and crowd that canvas!มัดห่อผ้าใบให้แน่น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I say she's too ugly to be the anchor for our show!ชั้นว่าเธอทำตัวเด่นเกินที่จะเป็นผู้ประกาศในรายการของเรา Death Note: The Last Name (2006)
It is very sad that... my first job as an anchor isช่าน่าเศร้าที่ ข่าวแรกของงานผู้ประกาศคือ Death Note: The Last Name (2006)
The anchor died of accident and the new one is female!ผู้ประกาศข่าวเพิ่งตายและมีผู้ประกาศคนใหม่ Death Note: The Last Name (2006)
That kid is gonna be the anchor around your neck, bartowski.หมอนั่นจะเป็นตัวถ่วงนาย Chuck Versus the Sandworm (2007)
If we could somehow hook the fucker on this line with the anchor and keep it still for just a little bit...เราจะใช้วิธีล่อมันเข้าไปหา อะไรสักอย่างที่ดูแล้วเตะตา เพื่อถ่วงเวลามันไว้เท่านั้นเอง Rogue (2007)
Tie an anchor bend there.ผูกต่อไปเถอะ Photo Finish (2007)
The papers are with the environmental agency. Drop anchor and wait to dock.เอกสารตอนนี้อยู่ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม ทิ้งสมอแล้วไปรอที่ขนถ่าย Transporter 3 (2008)
Securing the last anchor now. We'll be moving out momentarily.เราคุ้มกันตัวสมอตัวสุดท้ายอยู่จะไปเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
And I know you're not a news anchor or a supermodel, แล้วผมก็รู้ว่าคุณไม่ใช่สุดยอดนายแบบ Adverse Events (2008)
No, why pull up anchor now?ทำไมมาถอดสมอคืนซ่ะละ The Ugly Truth (2009)
- The mid-ship anchor is hit.ส่วนกลางเรือโดนกระแทก 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anchorA big ship is at anchored near here.
anchorHer eyes anchored on him.
anchorHis mother's letters were an anchor to the boy.
anchorI'm going to Europe by way of Anchorage next week.
anchorI went to Europe by way of Anchorage.
anchorThe anchorman had an audience with the king.
anchorThe boat anchored near the shore.
anchorThe ship cast anchor at Kobe.
anchorThe ship dropped anchor.
anchorThe ship is at anchor in the harbor.
anchorThey usually use an anchor to hold a yacht in place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ้งสมอ(v) anchor, See also: drop anchor, Syn. ทอดสมอ, Ant. ถอนสมอ, Example: เรือทิ้งสมออยู่ที่กลางแม่น้ำ, Thai Definition: ทิ้งสมอเรือลงน้ำ
ฤๅษี(n) hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai Definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
สมอ(n) anchor, Syn. สมอเรือ, Example: กัปตันสั่งให้นำเรือมาจอดและทอดสมอไว้หน้าหาดใกล้กระท่อม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือ ใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่น
สมอเรือ(n) anchor, Syn. สมอ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือ ใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่น
อิสิ(n) anchorite, See also: hermit, Thai Definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอดเทียบ[jøt thīep] (v, exp) EN: moor ; anchor  FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
ฤๅษี[rāsī] (n) EN: hermit anchorite  FR: ermite [ m ]
สมอ[samø] (n) EN: anchor  FR: ancre [ f ]
สมอเรือ[samø reūa] (n) EN: anchor  FR: ancre [ f ]
เทียบเรือ[thīep reūa] (v, exp) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock
ทิ้งสมอ[thing samø] (v, exp) EN: anchor  FR: jeter l'ancre ; être à l'ancre ; mouiller
ถอนสมอ[thøn samø] (v, exp) EN: weigh an anchor ; hoist an anchor ; haul an anchor ; raise an anchor  FR: lever l'ancre ; appareiller
ทอดสมอ[thøt samø] (v, exp) EN: anchor ; throw out the anchor  FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANCHOR AE1 NG K ER0
ANCHORS AE1 NG K ER0 Z
ANCHOR'S AE1 NG K ER0 Z
ANCHORED AE1 NG K ER0 D
ANCHORAGE AE1 NG K AH0 R IH0 JH
ANCHORING AE1 NG K ER0 IH0 NG
ANCHORMAN AE1 NG K ER0 M AE2 N
ANCHORMAN AE1 NG K ER0 M AH0 N
ANCHORMEN AE1 NG K ER0 M EH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anchor (v) ˈæŋkər (a1 ng k @ r)
anchors (v) ˈæŋkəz (a1 ng k @ z)
anchored (v) ˈæŋkəd (a1 ng k @ d)
anchorage (n) ˈænkərɪʤ (a1 n k @ r i jh)
anchoring (v) ˈæŋkərɪŋ (a1 ng k @ r i ng)
anchorite (n) ˈæŋkəraɪt (a1 ng k @ r ai t)
anchorman (n) ˈænkəmən (a1 n k @ m @ n)
anchormen (n) ˈænkəmən (a1 n k @ m @ n)
anchorages (n) ˈænkərɪʤɪz (a1 n k @ r i jh i z)
anchorites (n) ˈæŋkəraɪts (a1 ng k @ r ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máo, ㄇㄠˊ, / ] anchor #19,623 [Add to Longdo]
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, ] anchorage; mooring (of a ship) #23,222 [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] anchor #42,243 [Add to Longdo]
安克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, ] Anchorage (city in Alaska) #226,808 [Add to Longdo]
安克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, ] Anchorage (Alaska) #416,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzmagnet { n }anchor tenant [Add to Longdo]
Anker { m } | Anker { pl } | den Anker lichten | Anker gelichtet; Anker ist freianchor | anchors | to weigh anchor; to pull anchor | anchor aweigh [Add to Longdo]
Ankerbohrgerät { n }anchor boring rig [Add to Longdo]
Ankerkasten { m }anchor locker [Add to Longdo]
Ankerkopf { m } | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head [Add to Longdo]
Ankerlänge { f }anchor length [Add to Longdo]
Ankerloch { n }anchor hole [Add to Longdo]
Ankerplatte { f }anchor plate [Add to Longdo]
Ankerring { m }anchor ring [Add to Longdo]
Ankerschraube { f } [ techn. ]anchor bolt [Add to Longdo]
Ankertragfähigkeit { f }; Ankertragkraft { f }anchor capacity [Add to Longdo]
Ankerwinde { f }anchor windlass [Add to Longdo]
Befestigungsbohrung { f }anchor point [Add to Longdo]
Steinschraube { f }; Ankerschraube { f } [ techn. ]anchor screw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殿[どの, dono] (n) (1) rear; rear unit guard; (2) anchor (man) #3,684 [Add to Longdo]
キャスター[kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P) #3,730 [Add to Longdo]
アンカー[anka-] (n) (1) anchor; (2) { comp } (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) #13,558 [Add to Longdo]
停泊(P);碇泊[ていはく, teihaku] (n, vs) anchorage; moorings; (P) #17,768 [Add to Longdo]
アンカーボルト[anka-boruto] (n) anchor bolt [Add to Longdo]
アンカーマン[anka-man] (n) anchorman [Add to Longdo]
アンカレジ;アンカレッジ[ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage [Add to Longdo]
シーアンカー[shi-anka-] (n) sea anchor [Add to Longdo]
仮泊[かはく, kahaku] (n, vs) emergency anchoring [Add to Longdo]
解纜[かいらん, kairan] (n, vs) weighing anchor; unmooring; sailing off [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンカー[あんかー, anka-] anchor [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anchor \An"chor\ ([a^][ng]"k[~e]r), n. [OE. anker, AS. ancor,
   oncer, L. ancora, sometimes spelt anchora, fr. Gr. 'a`gkyra,
   akin to E. angle: cf. F. ancre. See {Angle}, n.]
   1. A iron instrument which is attached to a ship by a cable
    (rope or chain), and which, being cast overboard, lays
    hold of the earth by a fluke or hook and thus retains the
    ship in a particular station.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common anchor consists of a straight bar called a
      shank, having at one end a transverse bar called a
      stock, above which is a ring for the cable, and at the
      other end the crown, from which branch out two or more
      arms with flukes, forming with the shank a suitable
      angle to enter the ground.
      [1913 Webster]
 
   Note: Formerly the largest and strongest anchor was the sheet
      anchor (hence, Fig., best hope or last refuge), called
      also {waist anchor}. Now the bower and the sheet anchor
      are usually alike. Then came the best bower and the
      small bower (so called from being carried on the bows).
      The stream anchor is one fourth the weight of the bower
      anchor. Kedges or kedge anchors are light anchors used
      in warping.
      [1913 Webster]
 
   2. Any instrument or contrivance serving a purpose like that
    of a ship's anchor, as an arrangement of timber to hold a
    dam fast; a contrivance to hold the end of a bridge cable,
    or other similar part; a contrivance used by founders to
    hold the core of a mold in place.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: That which gives stability or security; that on
    which we place dependence for safety.
    [1913 Webster]
 
       Which hope we have as an anchor of the soul. --Heb.
                          vi. 19.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) An emblem of hope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.)
    (a) A metal tie holding adjoining parts of a building
      together.
    (b) Carved work, somewhat resembling an anchor or
      arrowhead; -- a part of the ornaments of certain
      moldings. It is seen in the echinus, or egg-and-anchor
      (called also {egg-and-dart}, {egg-and-tongue})
      ornament.
      [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) One of the anchor-shaped spicules of certain
    sponges; also, one of the calcareous spinules of certain
    Holothurians, as in species of {Synapta}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Television) an {achorman}, {anchorwoman}, or
    {anchorperson}.
    [1913 Webster]
 
   {Anchor ice}. See under {Ice}. 
 
   {Anchor light} See the vocabulary.
 
   {Anchor ring}. (Math.) Same as {Annulus}, 2 (b).
 
   {Anchor shot} See the vocabulary.
 
   {Anchor space} See the vocabulary.
 
   {Anchor stock} (Naut.), the crossbar at the top of the shank
    at right angles to the arms.
 
   {Anchor watch} See the vocabulary.
 
   {The anchor comes home}, when it drags over the bottom as the
    ship drifts.
 
   {Foul anchor}, the anchor when it hooks, or is entangled
    with, another anchor, or with a cable or wreck, or when
    the slack cable is entangled.
 
   {The anchor is acockbill}, when it is suspended
    perpendicularly from the cathead, ready to be let go.
 
   {The anchor is apeak}, when the cable is drawn in so tight as
    to bring the ship directly over it.
 
   {The anchor is atrip}, or {aweigh}, when it is lifted out of
    the ground.
 
   {The anchor is awash}, when it is hove up to the surface of
    the water.
 
   {At anchor}, anchored.
 
   {To back an anchor}, to increase the holding power by laying
    down a small anchor ahead of that by which the ship rides,
    with the cable fastened to the crown of the latter to
    prevent its coming home.
 
   {To cast anchor}, to drop or let go an anchor to keep a ship
    at rest.
 
   {To cat the anchor}, to hoist the anchor to the cathead and
    pass the ring-stopper.
 
   {To fish the anchor}, to hoist the flukes to their resting
    place (called the bill-boards), and pass the shank
    painter.
 
   {To weigh anchor}, to heave or raise the anchor so as to sail
    away.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anchor \An"chor\, v. t. [imp. & p. p. {Anchored}; p. pr. & vb.
   n. {Anchoring}.] [Cf. F. ancrer.]
   1. To place at anchor; to secure by an anchor; as, to anchor
    a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix or fasten; to fix in a stable condition; as, to
    anchor the cables of a suspension bridge.
    [1913 Webster]
 
       Till that my nails were anchored in thine eyes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anchor \An"chor\, v. i.
   1. To cast anchor; to come to anchor; as, our ship (or the
    captain) anchored in the stream.
    [1913 Webster]
 
   2. To stop; to fix or rest.
    [1913 Webster]
 
       My invention . . . anchors on Isabel. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anchor \An"chor\, n. [OE. anker, ancre, AS. ancra, fr. L.
   anachoreta. See {Anchoret}.]
   An anchoret. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anchor
   n 1: a mechanical device that prevents a vessel from moving
      [syn: {anchor}, {ground tackle}]
   2: a central cohesive source of support and stability; "faith is
     his anchor"; "the keystone of campaign reform was the ban on
     soft money"; "he is the linchpin of this firm" [syn:
     {anchor}, {mainstay}, {keystone}, {backbone}, {linchpin},
     {lynchpin}]
   3: a television reporter who coordinates a broadcast to which
     several correspondents contribute [syn: {anchor},
     {anchorman}, {anchorperson}]
   v 1: fix firmly and stably; "anchor the lamppost in concrete"
      [syn: {anchor}, {ground}]
   2: secure a vessel with an anchor; "We anchored at Baltimore"
     [syn: {anchor}, {cast anchor}, {drop anchor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top