ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anabolism

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anabolism-, *anabolism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anabolism[N] การสร้างเนื้อเยื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナボリズム[, anaborizumu] (n) anabolism [Add to Longdo]
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P) [Add to Longdo]
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n,adj-no) assimilation; metabolism; anabolism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metabolism \Me*tab"o*lism\, n. (Physiol.)
   1. The act or process, by which living tissues or cells take
    up and convert into their own proper substance the
    nutritive material brought to them by the blood, or by
    which they transform their cell protoplasm into simpler
    substances, which are fitted either for excretion or for
    some special purpose, as in the manufacture of the
    digestive enzymes. Hence, metabolism may be either
    constructive ({anabolism}), or destructive ({catabolism}).
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The series of chemical changes which take place in
    an organism, by means of which food is manufactured and
    utilized and waste materials are eliminated.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anabolism \A*nab"o*lism\, n. (Physiol.)
   The constructive metabolism of the body, as distinguished
   from {catabolism}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anabolism
   n 1: the synthesis in living organisms of more complex
      substances (e.g., living tissue) from simpler ones together
      with the storage of energy [syn: {anabolism}, {constructive
      metabolism}] [ant: {catabolism}, {destructive metabolism},
      {dissimilation}, {katabolism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top