ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aleph

AA1 L AH0 F   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aleph-, *aleph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aleph[N] ชื่อของอักษรตัวแรกในภาษาฮิบรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aleph(อา' ลิฟ) n. อักษรตัวแรกของพยันะ Hebrew
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aleph-null; aleph-zeroอะเลฟศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aleph-oneอะเลฟหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aleph-zero; aleph-nullอะเลฟศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Hebrew A, Aleph, is 1 . B, Bet, is 2."เอ", อเลฟ คือ หนึ่ง "บี", เบท คือ สอง Pi (1998)
Aleph, Bet.อเลฟ Pi (1998)
Aleph, Mem.อเลฟ, เมม... Pi (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALEPH    AA1 L AH0 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo) [Add to Longdo]
アレフ[, arefu] (n) aleph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aleph
      n 1: the 1st letter of the Hebrew alphabet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top