ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air lock

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air lock-, *air lock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air lock[N] ภาวะอากาศอุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air lockอากาศอุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Lockอากาศนิ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Air locks are secure.ล็อคอากาศมีความปลอดภัย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The air lock is closing.ประตูอวกาศกำลังปิด. Toy Story (1995)
It's the air locks bubbling through, you see.ฟองอากาศถูกกั้นไว้ เห็นไหม The Water Horse (2007)
If I activate this control, the outside air lock will open, and she will be sucked into oblivion.ถ้าข้ากดปุ่มควบคุมนี่ ประตูข้างนอกก็จะเปิด แล้วเธอก็จะถูกดูดหายไปตลอดกาล Holocron Heist (2009)
Okay, we'll put the air lock here.เราจะปิดทางเดินอากาศที่นี่ Contagion (2011)
No, Mr. subhuman. That is the air lock...ไม่นะ นายกึ่งมนุษย์ นั่นมันที่ล๊อคประตูอวกาศ Iron Sky (2012)
"WOMAN". Colony 52 Bravo, report to the automatic air lock. Colony 52 Bravo, report to the automatic air lock.โคโลนี 52 บราโว่ ไปที่ประตูแอร์ล็อคด้วย โคโลนี 52 บราโว่ ไปที่ประตูแอร์ล็อคด้วย The Space Between Us (2017)
Air lock is sealed. I am walking.แอร์ล็อกปิดแล้ว ผมกำลังเดินไป Life (2017)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空气缓冲间[kōng qì huǎn chōng jiān, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] air lock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアロック[, earokku] (n) air lock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Air \Air\ ([^a]r), n. [OE. air, eir, F. air, L. a["e]r, fr. Gr.
   'ah`r, air, mist, for 'a[digamma]hr, fr. root 'a[digamma] to
   blow, breathe, probably akin to E. wind. In sense 10 the
   French has taking a meaning fr. It. aria atmosphere, air, fr.
   the same Latin word; and in senses 11, 12, 13 the French
   meaning is either fr. L. aria, or due to confusion with F.
   aire, in an older sense of origin, descent. Cf. {A["e]ry},
   {Debonair}, {Malaria}, {Wind}.]
   1. The fluid which we breathe, and which surrounds the earth;
    the atmosphere. It is invisible, inodorous, insipid,
    transparent, compressible, elastic, and ponderable.
    [1913 Webster]
 
   Note: By the ancient philosophers, air was regarded as an
      element; but modern science has shown that it is
      essentially a mixture of oxygen and nitrogen, with a
      small amount of carbon dioxide, the average proportions
      being, by volume: oxygen, 20.96 per cent.; nitrogen,
      79.00 per cent.; carbon dioxide, 0.04 per cent. These
      proportions are subject to a very slight variability.
      Air also always contains some vapor of water.
      [1913 Webster]
 
   2. Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile.
    "Charm ache with air." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He was still all air and fire. [Air and fire being
    the finer and quicker elements as opposed to earth and
    water.]                   --Macaulay
    .
    [1913 Webster]
 
   3. A particular state of the atmosphere, as respects heat,
    cold, moisture, etc., or as affecting the sensations; as,
    a smoky air, a damp air, the morning air, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Any a["e]riform body; a gas; as, oxygen was formerly
    called vital air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. Air in motion; a light breeze; a gentle wind.
    [1913 Webster]
 
       Let vernal airs through trembling osiers play.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Odoriferous or contaminated air.
    [1913 Webster]
 
   7. That which surrounds and influences.
    [1913 Webster]
 
       The keen, the wholesome air of poverty.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   8. Utterance abroad; publicity; vent.
    [1913 Webster]
 
       You gave it air before me.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Intelligence; information. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A musical idea, or motive, rhythmically developed in
       consecutive single tones, so as to form a symmetrical
       and balanced whole, which may be sung by a single
       voice to the stanzas of a hymn or song, or even to
       plain prose, or played upon an instrument; a melody;
       a tune; an aria.
     (b) In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc.,
       the part which bears the tune or melody -- in modern
       harmony usually the upper part -- is sometimes called
       the air.
       [1913 Webster]
 
   11. The peculiar look, appearance, and bearing of a person;
     mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a
     lofty air. "His very air." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. Peculiar appearance; apparent character; semblance;
     manner; style.
     [1913 Webster]
 
        It was communicated with the air of a secret.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   12. pl. An artificial or affected manner; show of pride or
     vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts
     on airs. --Thackeray.
     [1913 Webster]
 
   14. (Paint.)
     (a) The representation or reproduction of the effect of
       the atmospheric medium through which every object in
       nature is viewed. --New Am. Cyc.
     (b) Carriage; attitude; action; movement; as, the head of
       that portrait has a good air. --Fairholt.
       [1913 Webster]
 
   15. (Man.) The artificial motion or carriage of a horse.
     [1913 Webster]
 
   Note: Air is much used adjectively or as the first part of a
      compound term. In most cases it might be written
      indifferently, as a separate limiting word, or as the
      first element of the compound term, with or without the
      hyphen; as, air bladder, air-bladder, or airbladder;
      air cell, air-cell, or aircell; air-pump, or airpump.
      [1913 Webster]
 
   {Air balloon}. See {Balloon}.
 
   {Air bath}.
     (a) An apparatus for the application of air to the body.
     (b) An arrangement for drying substances in air of any
       desired temperature.
 
   {Air castle}. See {Castle in the air}, under {Castle}.
 
   {Air compressor}, a machine for compressing air to be used as
    a motive power.
 
   {Air crossing}, a passage for air in a mine.
 
   {Air cushion}, an air-tight cushion which can be inflated;
    also, a device for arresting motion without shock by
    confined air.
 
   {Air fountain}, a contrivance for producing a jet of water by
    the force of compressed air.
 
   {Air furnace}, a furnace which depends on a natural draft and
    not on blast.
 
   {Air line}, a straight line; a bee line. Hence
 
   {Air-line}, adj.; as, air-line road.
 
   {Air lock} (Hydr. Engin.), an intermediate chamber between
    the outer air and the compressed-air chamber of a
    pneumatic caisson. --Knight.
 
   {Air port} (Nav.), a scuttle or porthole in a ship to admit
    air.
 
   {Air spring}, a spring in which the elasticity of air is
    utilized.
 
   {Air thermometer}, a form of thermometer in which the
    contraction and expansion of air is made to measure
    changes of temperature.
 
   {Air threads}, gossamer.
 
   {Air trap}, a contrivance for shutting off foul air or gas
    from drains, sewers, etc.; a stench trap.
 
   {Air trunk}, a pipe or shaft for conducting foul or heated
    air from a room.
 
   {Air valve}, a valve to regulate the admission or egress of
    air; esp. a valve which opens inwardly in a steam boiler
    and allows air to enter.
 
   {Air way}, a passage for a current of air; as the air way of
    an air pump; an air way in a mine.
 
   {In the air}.
     (a) Prevalent without traceable origin or authority, as
       rumors.
     (b) Not in a fixed or stable position; unsettled.
     (c) (Mil.) Unsupported and liable to be turned or taken
       in flank; as, the army had its wing in the air.
 
   {on the air}, currently transmitting; live; -- used of radio
    and television broadcasts, to indicate that the images and
    sounds being picked up by cameras and microphones are
    being broadcast at the present moment.
 
   Note: In call-in programs where individuals outside a radio
      or television studio have telephoned into the station,
      when their voice is being directly broadcast, the host
      of the program commonly states "You're on the air." as
      a warning that the conversation is not private.
 
   {To take air}, to be divulged; to be made public.
 
   {To take the air}, to go abroad; to walk or ride out.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air lock
   n 1: a chamber that provides access to space where air is under
      pressure [syn: {airlock}, {air lock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top