ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aimer

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aimer-, *aimer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: like   FR: aimer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบมากกว่า[v. exp.] (chøp māk kwā) EN: prefer   FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ชอบมากที่สุด[v. exp.] (chøp māk thīsut) EN: be crazy about   FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike   FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to   FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore   FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ร้าก[v.] (rāk) EN: love   FR: aimer

French-Thai: Longdo Dictionary
aimer(vi vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーマー[, kure-ma-] (n) claimer; claimant [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aimer \Aim"er\, n.
     One who aims, directs, or points.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  aimer /ɛme/ 
   love; appreciate; like

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top