ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agnate

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agnate-, *agnate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agnate[N] ญาติฝ่ายพ่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
magnate(แมก'เนท) n. ผู้มีอิทธิพลมาก,ผู้มีความสำคัญมาก,นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาก., See also: magnateship n.
stagnate(สแทก'เนท) vi. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,หยุดไม่เจริญ,ไม่เจริญ., See also: stagnation n., Syn. stand,languish

English-Thai: Nontri Dictionary
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agnateญาติทางบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static   FR: stagner ; figer
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
ราชาน้ำมัน[n. exp.] (rāchā nāmman) EN: oil magnate ; oil king   FR: magnat du pétrole [m]
ยักษ์[n.] (yak) EN: baron ; magnate ; tycoon   FR: baron [m] ; magnat [m]
ยักษ์ใหญ่[n.] (yak-yai) EN: magnate ; baron   FR: magnat [m] ; roi [m] ; baron [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการเงิน[n. exp.] (yak-yai nai wongkān ngoen) EN: financial magnate   FR: baron de la finance []

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨頭[きょとう, kyotou] (n,adj-no) (1) leader; magnate; (2) big head [Add to Longdo]
石油王[せきゆおう, sekiyuou] (n) oil magnate [Add to Longdo]
滞る[とどこおる, todokooru] (v5r,vi) to stagnate; to be delayed [Add to Longdo]
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
瀞む[とろむ, toromu] (v5m,vi) (arch) to stagnate; to become still [Add to Longdo]
父系[ふけい, fukei] (n,adj-no) agnate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agnate \Ag"nate\, a. [L. agnatus, p. p. of agnasci to be born in
   addition to; ad + nasci (for gnasci) to be born. Cf.
   {Adnate}.]
   1. Related or akin by the father's side; also, sprung from
    the same male ancestor; as, agnate brother: a brother
    having the same father, but a different mother; in ths
    sense it is a correlative of {uterine}.
    [1913 Webster]
 
   2. Allied; akin. "Agnate words." --Pownall.
    [1913 Webster]
 
       Assume more or less of a fictitious character, but
       congenial and agnate with the former. --Landor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agnate \Ag"nate\, n. [Cf. F. agnat.] (Civil Law)
   A relative whose relationship can be traced exclusively
   through males.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agnate
   adj 1: related on the father's side; "a paternal aunt" [syn:
       {agnate}, {agnatic}, {paternal}]
   n 1: one related on the father's side [syn: {agnate},
      {patrikin}, {patrilineal kin}, {patrisib}, {patrilineal
      sib}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top