ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aglow

AH0 G L OW1   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aglow-, *aglow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aglow[ADJ] สว่าง, Syn. bright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Your face aglow with surprise.แล้วสีหน้าคุณต้องเต็มไปด้วยความประหลาดใจ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
♪ The streets are aglow with the smell of apple pies ♪ถนนนั้นโชย ไปด้วยกลิ่นของแอปเปิ้ลพาย Excellence in Broadcasting (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวลใย[ADJ] aglow, Thai definition: ผิวผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง

CMU English Pronouncing Dictionary
AGLOW AH0 G L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aglow (j) ˈəglˈou (@1 g l ou1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aglow \A*glow"\, adv. & a. [Pref. a- + glow.]
   In a glow; glowing; as, cheeks aglow; the landscape all
   aglow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aglow
   adj 1: softly bright or radiant; "a house aglow with lights";
       "glowing embers"; "lambent tongues of flame"; "the lucent
       moon"; "a sky luminous with stars" [syn: {aglow(p)},
       {lambent}, {lucent}, {luminous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top