ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesculapius

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesculapius-, *aesculapius*, aesculapiu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aesculapius มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aesculapius*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesculapius(เอสคิวเล' เพียส) ชื่อเทพเจ้าแห่งแพทย์ของโรมัน (god of medicine)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God be with you, Johanna, my name is Aesculapius.- Mein Name ist Aesculapius. Pope Joan (2009)
Johanna felt the truth in Aesculapius's words.Johanna spürte die Wahrheit in den Worten des Aesculapius. Pope Joan (2009)
- Aesculapius gave it to me.- Aesculapius hat es mir geschenkt. Pope Joan (2009)
A Greek schoolmaster, by the name of Aesculapius, taught me.Ein griechischer Schulmeister namens Aesculapius war mein Lehrer. Pope Joan (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsculapius \[AE]s`cu*la"pi*us\, n. [L. Aesculapius, Gr. ?.]
   (Myth.)
   The god of medicine. Hence, a physician.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aesculapius
   n 1: son of Apollo; a hero and the Roman god of medicine and
      healing; his daughters were Hygeia and Panacea [syn:
      {Aesculapius}, {Asclepius}, {Asklepios}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top