ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adv

   
164 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adv-, *adv*
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
inadvertently(adv ) โดยไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adv[N] คำกริยาวิเศษณ์ (คำย่อของ adverb), See also: คำช่วยกริยา
advent[N] การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ), See also: การปรากฎตัว (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ), Syn. arrival, coming
adverb[N] คำวิเศษณ์, See also: คำกริยาวิเศษณ์, คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา คุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง
advert[N] โฆษณา (คำย่อของ advertisement)
advert[VT] เรียกความสนใจ, See also: หันความสนใจ
advice[N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
advice[N] คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
advise[VT] แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advance manผู้เตรียมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advance mechanism; ignition advance mechanism; spark advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance payments bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance premiumเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance the costsออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advanced duneเนินทรายแนวหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanced ignition; advanced sparkการจุดระเบิดก่อน, ไฟแก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
advance curveadvance curve, กราฟน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
advance phaseadvance phase, ช่วงน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Advance Resilience Matching Systemระบบ ARMS, ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนจากระบบ ASSET เป็นระบบซื้อขายใหม่เรียกว่า ระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการและรูปแบบการดำเนินธุรกรรมในตลาดโลก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง หรือระบบสำรองกรณีระบบขัดข้องที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [ตลาดทุน]
Advance Technology eXtended (ATX)เอทีเอ็กซ์, มาตรฐานของเมนบอร์ดถูกกำหนดในรูปฟอร์มแฟกเตอร์ซึ่งแสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Advancedเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ [การแพทย์]
Advanced Coursesวิชาชั้นสูง [การแพทย์]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Advanced Stageระยะที่เป็นมาก [การแพทย์]
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
adversarialปรปักษ์ ฝ่ายตรงข้าม
Adverse weather (n ) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I'm listening to my trusted advisor, Al Haymon."ผมแค่ฟังที่ปรึกษาที่ผมไว้ใจ อัล เฮย์มอน CounterPunch (2017)
If you wanna say that advice is bad for somebody, then people can say what they want, but I feel like I made the right decision for me.ถ้าจะบอกว่าคำแนะนำนั้นไม่ดี คือใครจะพูดอะไรก็ได้ แต่ผมรู้สึกว่า ผมตัดสินใจถูกแล้วสำหรับตัวเอง CounterPunch (2017)
But Cam F. Awesome advances, needing three more victories to earn his fourth National Golden Gloves Championship.แต่ แคม เอฟ. ออว์ซัมได้ไปต่อ และต้องชนะอีกสามครั้ง CounterPunch (2017)
The advantage to knocking out your opponent is that you keep it out of their hands.ข้อดีของการน็อกคู่ต่อสู้ไปเลย คือจะได้ไม่ต้องถึงมือกรรมการ CounterPunch (2017)
You'd be advised to remember that now I own the business outright, that money you borrowed off Cachet belongs to me.ทีนี้ ช่วยจำไว้ด้วยว่าตอนนี้ฉันเป็น เจ้าของธุรกิจนั่นโดยสมบูรณ์แล้ว เงินที่นายยืมไปจากคาเชต์เป็นของฉัน The Secret of Sales (2017)
I've got something I'd like to get your advice on.ผมมีบางเรื่อง ที่อยากขอคำปรึกษาจากคุณ Smell the Weakness (2017)
And it wasn't only Walshy and Little Prick taking advantage of my recent dip in performance.และไม่ใช่แค่วอลชี่ กับไอ้เตี้ยหมาตื่น ที่ฉวยโอกาสช่วงขาลงของผม Smell the Weakness (2017)
Well, look, here's a little advance on your commission.นี่เป็นค่านายหน้าล่วงหน้า เล็ก ๆ น้อย ๆ Smell the Weakness (2017)
Do you know how much I've spunked on this table and that fucking advertorial?สวัสดีค่ะ วินเซนต์ The Widow Maker (2017)
I even laid out another 500 quid on this understated advertorial.ฉันจ่ายเงินค่าโต๊ะเองก็ได้ ไอ้ขี้งกเอ๊ย ตอนออกปิดประตูให้ด้วย The Widow Maker (2017)
And when were you planning on telling me about this new job, then, Mr Advertising Executive?ถ้าพูดว่ารถประจำตำแหน่งอีกที ฉันจะหย่ากับคุณ งานอะไรที่ดีกว่า Sexy Rollercoasters (2017)
Into publishing, selling advertising space in magazines.สิ่งที่สำคัญ ก็คือมีคนเสนองานที่ดีกว่าให้ผม Sexy Rollercoasters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
advIt would be better for you not to ask him for advice.
advI advise you to stop smoking.
advHe advanced me a week's wages.
advWill you please advise him to work harder?
advI don't know who to ask for advice.
advBear his advice in mind.
advYou may as well as ask for your teacher's advice.
advNot knowing what to do, I asked the teacher for advice.
advHe was advanced to the rank of general.
advHe turned a deaf ear to my advice.
advI'd like to give you a piece of advice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
คู่กัด[N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
ป้ายโฆษณาสินค้า[N] advertisement
ตัวแทนโฆษณา[N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
สืบเนื่อง[V] proceed, See also: advance, go on, Syn. ต่อเนื่อง, สืบไป
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา
ประเทศอุตสาหกรรม[N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
สวนกระแส[ADJ] adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koēt kø ja koēt) EN: what will be, will be   FR: advienne que pourra
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVO    AE1 D V OW0
ADVIL    AE1 D V IH2 L
ADVICE    AH0 D V AY1 S
ADVISE    AH0 D V AY1 Z
ADVERB    AE1 D V ER0 B
ADVICE    AE0 D V AY1 S
ADVISE    AE0 D V AY1 Z
ADVENT    AE1 D V EH2 N T
ADVEST    AE1 D V EH0 S T
ADVERSE    AH0 D V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advent    (n) ˈædvənt (a1 d v @ n t)
adverb    (n) ˈædvɜːʴb (a1 d v @@ b)
advert    (n) ˈædvɜːʴt (a1 d v @@ t)
advert    (v) ˈədvˈɜːʴt (@1 d v @@1 t)
advice    (n) ˈədvˈaɪs (@1 d v ai1 s)
advise    (v) ˈədvˈaɪz (@1 d v ai1 z)
advance    (v) ˈədvˈaːns (@1 d v aa1 n s)
advents    (n) ˈædvənts (a1 d v @ n t s)
adverbs    (n) ˈædvɜːʴbz (a1 d v @@ b z)
adverse    (j) ˈædvɜːʴs (a1 d v @@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp, #1,121 [Add to Longdo]
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance, #1,305 [Add to Longdo]
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable, #3,899 [Add to Longdo]
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position), #8,702 [Add to Longdo]
预告[yù gào, ㄩˋ ㄍㄠˋ, / ] advance notice; herald, #10,678 [Add to Longdo]
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, / ] advanced studies; additional studies, #13,353 [Add to Longdo]
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] advertising sign, #17,058 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Advent {m}advent [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Adventskalender {m}Advent calendar [Add to Longdo]
Adventswochenende {n}weekend in Advent [Add to Longdo]
Adventszeit {f}advent season [Add to Longdo]
Adverb {n}; Umstandswort {n} [gramm.] | Adverben {pl}adverb | adverbs [Add to Longdo]
Advokat {m}; Rechtsanwalt {m}; Rechtsberater {m}lawyer [Add to Longdo]
adverbial {adj} [gramm.]adverbial [Add to Longdo]
Adv. : Adverbadv. : adverb [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
advenir(vi) |j\'adviens, tu adviens, il advient, nous advenons, vous advenez, ils adviennent| เกิดขึ้น
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user [Add to Longdo]
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADV
     Automatisierte DatenVerarbeitung
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADV
     staatliche Akademie fuer DatenVerarbeitung (org., Uni Boeblingen,
 Germany)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top