Search result for

adopt

(103 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adopt-, *adopt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adopt[VT] รับเลี้ยงเป็นลูก, Syn. take in, raise, take from an orphanage
adopt[VT] รับเอามา, See also: รับเอา
adopt[VT] ลงมติยอมรับ, Syn. affirm
adopt[VT] เลือกใช้, See also: นำมาใช้
adopt as[PHRV] ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม, See also: ยอมรับเป็นลูก, ยอมรับ
adopt as[PHRV] เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
adoption[N] การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม, See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption[N] การเลือกเอา, See also: การเลือกรับเอามา, Syn. choosing, choice, selection
adoptive[ADJ] ที่เกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoptable[ADJ] ที่สามารถรับเอามาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)

English-Thai: Nontri Dictionary
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adopted childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adopterผู้รับบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
Adoptionบุตรบุญธรรม, การรับ; การยอมรับ; การรับบุตรบุญธรรม [การแพทย์]
Adoption Stageระยะยอมรับเป็นนิสัย [การแพทย์]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
I was adopted by a white family when I was nine.ฉันถูกคนขาวรับเป็นบุตรบุญธรรม\ เมื่ออายุ 9 ขวบ Birthmarks (2008)
She was adopted when the parents thought they couldn't have kids.เธอได้รับเป็นบุตรบุญธรรมเพราะ\ พ่อแม่บุญธรรมคิดว่ามีลูกไม่ได้ Birthmarks (2008)
I'm adopting a baby.ฉันรับเด็กเล็กๆเป็นบุตรบุญธรรม Lucky Thirteen (2008)
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
Adoption is cheating?การรับลูกบุญธรรมเป็นเรื่องโกง Joy (2008)
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม? Joy (2008)
I was emotional because of the adoption falling through.ฉันกำลังอ่อนไหว เพราะเรื่องการรับบุตรบุญธรรม รู้สึกแย่ The Itch (2008)
My adopted daughter, Claire.ลูกเลี้ยงของชั้น, แคลร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This is Claire's adoptive father.นี่คือพ่อเลี้ยงของแคลร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
As adoptive parents, there's only so many we can answer.ในฐานะพ่อแม่บุญธรรม มีไม่กี่คำถามที่เราตอบได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Your kid is leaving the country tomorrow for an adoption. Alright?พรุ่งนี้ลูกของนายจะไปจากประเทศนี้แล้วนะ รู้บ้างไหม? Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adoptAll things considered, we'll adopt his project.
adoptGermany adopted a social security system in the 1880's.
adoptHe adopted a war orphan is bringing her up as a foster daughter.
adoptHe adopted her idea.
adoptHe adopted the new method.
adoptHe adopted the orphan.
adoptHis proposals were adopted at the meeting.
adoptHis proposal was adopted by the committee.
adoptI liked your idea and adopted it.
adoptIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
adoptI suggest we adopt flexible tactics for the moment.
adoptI think it better for us to adopt his plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดรับ[V] adopt, Syn. เปิดกว้าง, Example: ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4
ลูกบุญธรรม[N] adopted child, See also: adoptive child, Syn. บุตรบุญธรรม, Ant. ลูกในไส้, Example: เขาใช้ขวดโค้กตีหัวลูกบุญธรรมจนเลือดออกหลายครั้งแล้วจึงเข้าข่ายกระทำทารุณกรรมกับเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว
พ่อบุญธรรม[N] adoptive father, Example: พ่อบุญธรรมของเขาทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชายที่รับเอาบุตรของผู้อื่นมาเลี้ยงเป็นบุตรของตนเอง
บุญธรรม[ADJ] adopted, Example: เขาไม่ค่อยชอบหน้าหลานบุญธรรมคนนี้สักเท่าไหร่ มันหยิ่งจองหองพิกล, Count unit: คน
บุตรบุญธรรม[N] adopted child, Syn. ลูกบุญธรรม, Example: เธอถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมราวกับเป็นบุตรในไส้ของเธอเอง, Count unit: คน, Thai definition: บุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā līeng) FR: adopter un enfant
บุญธรรม[adj.] (buntham) EN: adopted   FR: adopté ; adoptif
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (but buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
การรับเลี้ยงเป็นลูก[n. exp.] (kān rap līeng pen lūk) EN: adoption   FR: adoption (d'un enfant) [f]
เลี้ยงเป็นลูก[v. exp.] (līeng pen lūk) EN: adopt a child   FR: adopter un enfant
ลูกบุญธรรม[n. exp.] (lūk buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; make use of   FR: utiliser
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept   FR: considérer
พ่อบุญธรรม[n. exp.] (phø buntham) EN: adoptive father   FR: père adoptif [m]
รับเป็นบุตรบุญธรรม[v. exp.] (rap pen butbuntham) EN: adopt a child   FR: adopter un enfant

CMU English Pronouncing Dictionary
ADOPT    AH0 D AA1 P T
ADOPTS    AH0 D AA1 P T S
ADOPTED    AH0 D AA1 P T AH0 D
ADOPTEE    AH0 D AA2 P T IY1
ADOPTEES    AH0 D AA2 P T IY1 Z
ADOPTION    AH0 D AA1 P SH AH0 N
ADOPTIVE    AH0 D AA1 P T IH0 V
ADOPTING    AH0 D AA1 P T IH0 NG
ADOPTABLE    AH0 D AA1 P T AH0 B AH0 L
ADOPTIONS    AH0 D AA1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adopt    (v) (@1 d o1 p t)
adopts    (v) (@1 d o1 p t s)
adopted    (v) (@1 d o1 p t i d)
adopting    (v) (@1 d o1 p t i ng)
adoption    (n) (@1 d o1 p sh @ n)
adoptive    (j) (@1 d o1 p t i v)
adoptions    (n) (@1 d o1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter [Add to Longdo]
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee [Add to Longdo]
Adoption {f}; Kindesannahme {f}adoption [Add to Longdo]
Adoptivkind {n}adoptive child [Add to Longdo]
adoptieren; annehmen; übernehmen | adoptierend; annehmend; übernehmend | adoptiert; angenommen; übernommen | er/sie adoptiert | ich/er/sie adoptierte; ich/er/sie nahm anto adopt | adopting | adopted | he/she adopts | I/he/she adopted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドプション[, adopushon] (n) adoption [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
仮親[かりおや, karioya] (n) adopted parents; temporarily assumed parents [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P) [Add to Longdo]
漢字音[かんじおん, kanjion] (n) (See 音読み) Japanese pronunciation of a kanji (based on adopted Chinese pronunciations) [Add to Longdo]
義子[ぎし, gishi] (n) adopted child [Add to Longdo]
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude [Add to Longdo]
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P) [Add to Longdo]
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P) [Add to Longdo]
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, / ] adopt an original approach; try to be different [Add to Longdo]
寄名[jì míng, ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, ] adopted name; to take a name (of one's adoptive family) [Add to Longdo]
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit [Add to Longdo]
抱养[bào yǎng, ㄅㄠˋ ㄧㄤˇ, / ] adopt (a child) [Add to Longdo]
收养[shōu yǎng, ㄕㄡ ㄧㄤˇ, / ] adopt; adoption [Add to Longdo]
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, / ] adoption; to adopt a child [Add to Longdo]
养女[yǎng nǚ, ㄧㄤˇ ㄋㄩˇ, / ] adopted daughter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
養子[ようし, youshi] Adoptivkind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adopt \A*dopt"\, v. t. [imp. & p. p. {Adopted}; p. pr. & vb. n.
   {Adopting}.] [L. adoptare; ad + optare to choose, desire: cf.
   F. adopter. See {Option}.]
   1. To take by choice into relationship, as, child, heir,
    friend, citizen, etc.; esp. to take voluntarily (a child
    of other parents) to be in the place of, or as, one's own
    child.
    [1913 Webster]
 
   2. To take or receive as one's own what is not so naturally;
    to select and take or approve; as, to adopt the view or
    policy of another; these resolutions were adopted.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adopt
   v 1: choose and follow; as of theories, ideas, policies,
      strategies or plans; "She followed the feminist movement";
      "The candidate espouses Republican ideals" [syn: {adopt},
      {follow}, {espouse}]
   2: take up and practice as one's own [syn: {adopt}, {borrow},
     {take over}, {take up}]
   3: take on titles, offices, duties, responsibilities; "When will
     the new President assume office?" [syn: {assume}, {adopt},
     {take on}, {take over}]
   4: take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took
     on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an
     air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods
     assume human or animal form in these fables" [syn: {assume},
     {acquire}, {adopt}, {take on}, {take}]
   5: take into one's family; "They adopted two children from
     Nicaragua" [syn: {adopt}, {take in}]
   6: put into dramatic form; "adopt a book for a screenplay" [syn:
     {dramatize}, {dramatise}, {adopt}]
   7: take up the cause, ideology, practice, method, of someone and
     use it as one's own; "She embraced Catholicism"; "They
     adopted the Jewish faith" [syn: {espouse}, {embrace},
     {adopt}, {sweep up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top