Search result for

administered

(16 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administered-, *administered*, administer, administere
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three drugs, administered in a specific order.ตัวยา 3 ชนิด ตามคำสั่งของพนักงาน Law Abiding Citizen (2009)
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่ Saw VI (2009)
Sweet to the taste, easily disguised, administered over time which gives the kidneys time to crystallize the stuff.ชิมดูจะมีรสหวาน ปลอมแปลงได้ง่าย ถูกใช้กันมานานแล้ว มันจะทำให้ไตวาย และตกผลึกสารออกมา Harbingers in a Fountain (2009)
Woodchucks are like Girl Scouts, only scientific and administered by the Jeffersonian.มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากเจฟเฟอร์โซเนียนเท่านั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น Frankie & Alice (2010)
I administered last rites, and then I dialed 9-1-1.ผมเลยทำการให้ศีลให้พร ครั้งสุดท้ายแล้วก็โทรหา 911 Under the Gun (2010)
Wouldn't it be funny if Father Aaron administered last rites for Lloyd as well?- ไปเมื่อสามอาทิตย์ก่อน - คงตลกน่าดู ถ้าคุณพ่ออารอนเป็นคนทำพิธีให้ลอยด์ด้วย Under the Gun (2010)
Every time we administered the protocol, his intelligence increased exponentially.ทุกครั้งที่เราทำการบำบัดเขา สติปัญญาเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ The Plateau (2010)
Perhaps this could wait until after the makeup test has been administered.บางทีอาจต้องรอจนกว่า ผมคุมสอบเสร็จ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
But that apitoxin was administered by me.อะพิท็อกซิน... ฉันเป็นคนฉีดให้เขาเอง The Green Hornet (2011)
A test will be administered to verify if you're clear of infection.การทดสอบจะได้รับการ บริหารงาน เพื่อตรวจสอบ ถ้าคุณอยู่ที่ชัดเจนของการติดเชื้อ Underworld Awakening (2012)
And additional inoculations, administered only as a precaution triggered side effects we never imagined.และการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมบริหาร เพียงเพื่อความไม่ประมาท ผลข้างเคียงที่ถูกเรียกเราไม่เคยคิด Underworld Awakening (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administeredThe doctor administered medicine to the patient.
administeredWe administered a drubbing to the enemy.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
administrierter Preisadministered price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Administered};
   p. pr. & vb. n. {Administering}.] [OE. aministren, OF.
   aministrer, F. administer, fr. L. administrare; ad +
   ministrare to serve. See {Minister}.]
   1. To manage or conduct, as public affairs; to direct or
    superintend the execution, application, or conduct of; as,
    to administer the government or the state.
    [1913 Webster]
 
       For forms of government let fools contest:
       Whate'er is best administered is best. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispense; to serve out; to supply; execute; as, to
    administer relief, to administer the sacrament.
    [1913 Webster]
 
       [Let zephyrs] administer their tepid, genial airs.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Justice was administered with an exactness and
       purity not before known.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply, as medicine or a remedy; to give, as a dose or
    something beneficial or suitable. Extended to a blow, a
    reproof, etc.
    [1913 Webster]
 
       A noxious drug had been administered to him.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To tender, as an oath.
    [1913 Webster]
 
       Swear . . . to keep the oath that we administer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To settle, as the estate of one who dies without a
    will, or whose will fails of an executor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To manage; conduct; minister; supply; dispense; give
     out; distribute; furnish.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top