Search result for

adio

(51 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adio-, *adio*
Possible hiragana form: あぢお
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adios(แอดดิออส') interj. ลาก่อน, อำลา
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
gladiolus(แกลดีโอ'ลัส) n.พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่ง
gradiometern. เครื่องวัดความเอียงลาด
radio(เร'ดิโอ) n. วิทยุ. adj. เกี่ยวกับวิทยุหรือใช้รังสี. -v. ถ่ายทอดโดยวิทยุ
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
radio-Pref. วิทยุ,ธาตุradium,มีกัมมันตภาพรังสี,เป็นรังสี,ปล่อยออกจากจุดกลาง
radioactive(เรดิโอแอค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากกัมมันตภาพรังสี.
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี
radiocarbon(เรดิโอคาร์'เบิน) n. ไอโซโทบ (isotope) กัมมันตภาพรังสีที่มีมวลเท่ากับ14และมีค่าhalf-lifeเท่ากับ5.568ปีใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์., Syn. carbon14,carbon-14

English-Thai: Nontri Dictionary
radio(n) วิทยุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adios.AdioFor a Few Paintballs More (2011)
Don't hurt yourself. Adios.อย่าทำร้ายตัวเองล่ะ ลาก่อน Pineapple Express (2008)
Adios.Adios. Dirt Nap (2008)
Adios.Adios. Dirt Nap (2008)
Adios,homey.- - - The Art of the Deal (2008)
Adios, angelita.ออดิอัส แองเจลลีต้า Scylla (2008)
Adios, amigo.ลาก่อน เพื่อนยาก Pilot (2009)
Adios, senior.อาดิโอส ซินญอร์ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Adios, bitch!ลาก่อน นังบ้า! Swap Meat (2010)
Adios.แค่นี้ก่อนนะ June Wedding (2010)
But, either way, this is going to be fun. Adios. Heh.แต่ไม่ว่ายังไง เรื่องนี้ต้องสนุกแน่ Adios (ลาก่อน) Physical Education (2010)
Adios. Adios.AdioPhysical Education (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมวิทยุ[n. exp.] (chang sǿm witthayu) EN: radio technician   
เอ็กซเรย์ = เอ๊กซเรย์[n.] (eksaraē) EN: X-ray   FR: radiographie [f]
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang witthayu) EN: listen to the radio   FR: écouter la radio
ฟิล์มเอ็กซเรย์[n. exp.] (fīm eksaraē) EN: X-ray film   FR: film radiographique [m]
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthayu) EN: repair a radio   FR: réparer une radio
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphāprangsī) EN: radioactivity   FR: radioactivité [f]
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์[n. exp.] (kān thāiphāp eksaraē) EN: radioscopy   FR: radioscopie [f]
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
คลื่นวิทยุ[n. exp.] (khleūn witthayu) EN: radio wave   FR: onde radio [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADIOS    AA2 D IY0 OW1 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio [Add to Longdo]
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]
インターネットラジオ[, inta-nettorajio] (n) Internet radio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio [Add to Longdo]
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
無線周波数[むせんしゅうはすう, musenshuuhasuu] radio frequency, RF [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top