ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

achtungsvoll

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -achtungsvoll-, *achtungsvoll*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา achtungsvoll มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *achtungsvoll*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My great respects to Dr Vogler's talents.Meinen hochachtungsvollen Respekt für Dr. Voglers Gabe. The Magician (1958)
Just sign it "respectfully yours".Unterschreiben Sie mit: "Hochachtungsvoll". The Barbarian and the Geisha (1958)
Respectfully yours, Doc Masters.Hochachtungsvoll, Doc Masters. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
"Yours truly, James Gannon.""Hochachtungsvoll, James Gannon." Teacher's Pet (1958)
Cordially yours...Hochachtungsvoll... The Bellboy (1960)
Mrs. will not be very happy with this.Hochachtungsvoll und so weiter. Die Dame wird nicht erfreut sein. Natürlich kann ich hineingehen! The Millionairess (1960)
Now, I urge you, most respectfully to peruse the--Ich bitte Sie hochachtungsvoll, so schnell wie... How the West Was Won (1962)
Sincerely yours, Gittel Mosca.Da. Hochachtungsvoll, Gittel Mosca. Two for the Seesaw (1962)
"Please telephone for an appointment. Hurachi Corporation."Hochachtungsvoll, Harachi Corporation." The Cybernauts (1965)
Faithfully yours."Hochachtungsvoll Ihr." The Secret Killer (1965)
"Yours sincerely, Samuel Fennan.""Hochachtungsvoll, Samuel Fennan." The Deadly Affair (1967)
"Yours sincerely, Stanley Moon.Hochachtungsvoll, Ihr Stanley Moon. Bedazzled (1967)
"Respectfully, Nathan Lloyd."Hochachtungsvoll, Nathan Lloyd. A Taste of Blood (1967)
Greetings to you and bonjour!Ein hochachtungsvoller bon jour! Barbara the Fair with the Silken Hair (1970)
Yours faithfully, Lord Hill."Hochachtungsvoll, Lord Hill." Untitled (1969)
"Yours faithfully, Brigadier sir Charles Arthur Strong (mrs.)."Hochachtungsvoll, Ihr Brigadier Sir Charles Arthur Strong... The Ant, an Introduction (1969)
Yours etc., Ken Voyeur."Hochachtungsvoll und so weiter, Ken Voyeur. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
They are clearly not written by the general public- and are merely included for a cheap laugh.Sie stammen eindeutig nicht von der Öffentlichkeit... und werden nur für billige Lacher eingebaut. Hochachtungsvoll und so weiter, William Knickers. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
It should have come at the beginning of the program.Er hätte am Anfang der Sendung kommen sollen. Hochachtungsvoll, Ivor Bigbottie, zwei Jahre alt. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
Yours, etc.Hochachtungsvoll, und so weiter... The Naked Ant (1970)
Yours sincerely, Brigadier N.F. Marwood-Git, bracket, retired.Hochachtungsvoll, Brigadier N. F. Marwood-Git... in Klammern "pensioniert". Party Political Broadcast (1974)
And my best regards to the inspector.Und hochachtungsvolle Grüße an den Herrn Oberinspektor. What Have They Done to Your Daughters? (1974)
All right! I sound like a leader!"Hochachtungsvoll, werte Herren!" Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
Yours truly, DoctorJ.Hochachtungsvoll, Doctor J. Wilgosinski 25. November The Story of Sin (1975)
"Respectfully yours, Dr L Wolfberg.""Hochachtungsvoll, Dr. L. Wolfberg." The Killer Elite (1975)
Sincerely, Tracy Roberts.Hochachtungsvoll, Tracy Roberts. House Calls (1978)
Most respectfully,...HochachtungsvollThe Great Train Robbery (1978)
WITH RESPECT FROM WU LINHOCHACHTUNGSVOLLE GRÜSSE VON WU LIN Dragon Fist (1979)
It's a solemn moment.Der Moment ist gekommen, in dem der Bürgermeister hochachtungsvoll vor seinem Herrscher kniet. The King and the Mockingbird (1980)
Sincerely yours, Thomas Colas."Hochachtungsvoll, Thomas Colas." Betty Blue (1986)
- "Yours sincerely, Gladys Lynch?"Hochachtungsvoll, Gladys Lynch.' Steele Hanging in There: Part 1 (1987)
Very truly yours Helene Hanff.Hochachtungsvoll, Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Yours faithfully, FPD, for Marks Co.Hochachtungsvoll, FPD, für Marks Co. 84 Charing Cross Road (1987)
Yours faithfully, FPD, for Marks Co.Hochachtungsvoll, FPD, für Marks Co. 84 Charing Cross Road (1987)
Yours faithfully, Frank Doel, for Marks Co.Hochachtungsvoll, Frank Doel, für Marks Co. 84 Charing Cross Road (1987)
Sincerely, Bill Humphries.Hochachtungsvoll, Bill Humphries. 84 Charing Cross Road (1987)
Yours faithfully, P.P. Marks Co.Hochachtungsvoll, in Vertretung von Marks Co, 84 Charing Cross Road (1987)
Yours with respect, Stourley Kracklite.Hochachtungsvoll, Stourley Kracklite. The Belly of an Architect (1987)
Yours with respect...HochachtungsvollThe Belly of an Architect (1987)
Yours truly, Jack the Ripper."Hochachtungsvoll: Jack the Ripper. Episode #1.1 (1988)
"Respectfully, Delbert W. Haines, Deputy Sheriff, Badge 408.""Hochachtungsvoll, Delbert W. Haines, Deputy Sheriff, Dienstgrad 408." Cop (1988)
Yours truly," et cetera, et cetera.Hochachtungsvoll etc." The Third Floor Flat (1989)
You don't do these things to be rewarded.Hochachtungsvoll, Montgomery Burns. Blood Feud (1991)
Sincerely, PFC William T. Santiago, U.S. Marine Corps.Hochachtungsvoll PFC William Santiago, US Marines." A Few Good Men (1992)
- "Yours for success, William Tanner."- "Hochachtungsvoll, William Tanner." Of Mice and Men (1992)
Powerless to stifle the sin within him, on himself he laid dastardly hands, which he then turned towards the Grail, from which its guardian drove him out in scorn.Ohnmächtig, in sich selbst die Sünde zu ertöten, an sich legt' er die Frevlerhand, die nun, dem Grale zugewandt, verachtungsvoll des Hüter von sich stieß. Parsifal (1992)
But I most seriously doubt it.Hochachtungsvoll... ist das alles, Mr. Barnes? The Hudsucker Proxy (1994)
"Yours sincerely, "Yvonne X.""Hochachtungsvoll, Yvonne X." Le parfum d'Yvonne (1994)
Sincerely ...Hochachtungsvoll... La seconda volta (1995)
Yours truly, J. de Gankelarr, receiver.Hochachtungsvoll Dr. de Gankelaar, Konkursverwalter. Character (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful [Add to Longdo]
hochachtungsvoll {adv}respectfully [Add to Longdo]
schnöde; verachtungsvoll {adj}disdainful [Add to Longdo]
verachtungsvoll; verächtlichcontemptuous [Add to Longdo]
verachtungsvoll {adv}contemptuously [Add to Longdo]
verachtungsvoll {adv}disdainfully [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours respectfully [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours sincerely [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours truly [Add to Longdo]
... verbleiben wir hochachtungsvoll... (we remain,) Yours faithfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  achtungsvoll /axtuŋsfɔl/
   respectful

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top