ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

achondroplasia

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -achondroplasia-, *achondroplasia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
achondroplasia; achondroplastyภาวะกระดูกอ่อนไม่เจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Achondroplasia causes metaphyseal cupping at the joints, resulting in large knuckles too... too big for this ring.ความผิดปกติของกระดูกเป็นสาเหตุ ให้ข้อต่อยึดติดกันส่งผลให้ข้อนิ้วมีขนาดใหญ่ด้วย มันใหญ่เกินกว่าแหวนวงนี้ The Dwarf in the Dirt (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 achondroplasia \achondroplasia\ n. (Med.)
   A skeletal disorder beginning before birth; cartilage is
   converted to bone resulting in dwarfism.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 achondroplasia
   n 1: an inherited skeletal disorder beginning before birth;
      cartilage is converted to bone resulting in dwarfism [syn:
      {achondroplasia}, {achondroplasty}, {osteosclerosis
      congenita}, {chondrodystrophy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top