ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acheron

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acheron-, *acheron*
Possible hiragana form: あちぇろん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acheron(แอค' คิรอน) นรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
" Then, came the dark empire of Acheron ".จนมาถึงยุคอาณาจักรมืดอาเชอรอน Conan the Barbarian (2011)
And Acheron vanished ".และอาเชอรอนหายสาบสูญ Conan the Barbarian (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Acheron river in Epirus, northwest Greece #383,160 [Add to Longdo]
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Acheron river in Epirus, northwest Greece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acheron \Ach"e*ron\, n. [L., fr. Gr. ?.] (Myth.)
   A river in the Nether World or infernal regions; also, the
   infernal regions themselves. By some of the English poets it
   was supposed to be a flaming lake or gulf. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Acheron
   n 1: (Greek mythology) a river in Hades across which the souls
      of the dead were carried by Charon [syn: {Acheron}, {River
      Acheron}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Acheron
  1. Acheron
  2. Acheron

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Acheron /ɑʃerɔn/
  1. Acheron
  2. Acheron

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top