ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accorded

AH0 K AO1 R D IH0 D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accorded-, *accorded*, accord, accorde
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So capitalism and its principle protagonists and players corporate CEOs have been accorded unusual power and access.ดังนั้น ทุนนิยมและตัวแทนหลักของมัน กล่าวคือ ซีอีโอของบรรษัทต่าง ๆ จึงมีอำนาจและช่องทางอย่างไม่เคยมีมาก่อน The Corporation (2003)
I know all the chieftains accorded me their trust.ข้ารู้จักหัวหน้าเผ่าดีทุกคน โปรดมั่นใจในตัวข้าเถิด The Kingdom of the Winds (2008)
You have been accorded a great honour.เจ้าได้รับ เกียรติัอันสูงส่ง The Sins of the Father (2009)
You gentlemen will be accorded all the help we can give.เอาล่ะ ท่านสุภาพบุรุษเหล่านี้ ตกลงที่จะช่วยทุกเรื่องที่เราร้องขอ Shutter Island (2010)
Make use, I implore thee, of the particular privilege that is accorded to thee, to bring visible and speedy help where help was almost despaired of.Make use, I implore thee,\of the particular privilege that is accorded to thee,\to bring visible and speedy help where help was almost\despaired of. I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Thank you. I am deeply moved by the great compliment accorded to me today.ขอบคุณครับ ผมรู้สึกซาบซึ้งที่ให้เกียรติเชิญผมมาในวันนี้ Fifty Shades of Grey (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accordedI was accorded permission to use the car.
accordedPermission to use the car was accorded her.
accordedShe was accorded permission to use the library.
accordedThe children were accorded permission to use the library.
accordedThe whole town accorded a hearty welcome to the visitor.
accordedThey accorded a warm welcome to the traveler.
accordedThey accorded him many honors.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCORDED AH0 K AO1 R D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accorded (v) ˈəkˈɔːdɪd (@1 k oo1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
神階[しんかい, shinkai] (n) relative rank accorded the gods of Shintoism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accord \Ac*cord"\, v. t. [imp. & p. p. {Accorded}; p. pr. & vb.
   n. {According}.] [OE. acorden, accorden, OF. acorder, F.
   accorder, fr. LL. accordare; L. ad + cor, cordis, heart. Cf.
   {Concord}, {Discord}, and see {Heart}.]
   1. To make to agree or correspond; to suit one thing to
    another; to adjust; -- followed by to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Her hands accorded the lute's music to the voice.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an agreement, as persons; to reconcile; to
    settle, adjust, harmonize, or compose, as things; as, to
    accord suits or controversies.
    [1913 Webster]
 
       When they were accorded from the fray. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All which particulars, being confessedly knotty and
       difficult can never be accorded but by a competent
       stock of critical learning.      --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To grant as suitable or proper; to concede; to award; as,
    to accord to one due praise. "According his desire."
    --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top