ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

about the bush

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -about the bush-, *about the bush*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wouldn't beat about the bush.ฉันจะไม่ชนะเรื่องพุ่มไม้ Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
about the bushDon't beat about the bush.
about the bushInstead of beating about the bush, Jones came straight to the point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วกไปวนมา[ADV] in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
วกไปวนมา[v. exp.] (wok pai won mā) EN: hang about/around ; walk about/around ; go round in a circle ; circle ; beat about the bush   FR: tourner en rond ; tourner comme un ours en cage
วกวน[v. exp.] (wok won) EN: wind ; meander ; go round ; circle ; beat about the bush   
ย้อนยอก[v.] (yønyøk) EN: beat about the bush ; beat around the bush ; talk round   

Japanese-English: EDICT Dictionary
単刀直入;短刀直入(iK)[たんとうちょくにゅう, tantouchokunyuu] (adj-na,n,adj-no) going right to the point; point-blank; without beating about the bush; frankness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top